• پروژه: ساختمان تجاری مسکونی کاج۲
  • کارفرما: آقایان سعید بهره مند و سعید اکبری
  • محل پروژه: فاز۴ اندیشه
  • نوع سقف: سقف وافل حاتم
  • بزرگترین دهانه : ۱۲ متر
  • تعداد طبقات: ۹ طبقه
  • مساحت کل : ۸۰۰۰ مترمربع
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

این پروژه مذکور ابتدا به صورت تیرچه و یونولیت در دو بلوک مجزا هر کدام ۹ طبقه و ۸ هزار مترمربع و جمعا ۱۶ هزار مترمربع طراحی گردیده بود و بلوک اول با سیستم تیرچه و یونولیت در حال اجرا بود، که مالک با توجه به آشنایی ضمنی با شرکت حاتم بنا و مشاهده متعدد پروژه های اجرا شده با سقف وافل حاتم که در منطقه اجرا شده بود ترغیب شدند بلوک دوم را که از نظر موقعیتی نسبت به بلوک اول موقعیت بهتری داشتند را با سقف وافل حاتم با شرط صرفه اقتصادی و الزامات معماری بهتر طراحی و اجرا نمایند که با متحمل شدن هزینه محاسابات مجدد سازه با سیستم سقف وافل حاتم  اقدام به طراحی گردید و مشاهده حذف ستونهای میانی و تامین پارکینگ بیشتر و اقتصادی تر نسبت به بلوک در حال احداث و پس از بررسی و مقایسه مصداقی سیستم سقف تیرچه یونولیت و سقف وافل حاتم مشتاقانه و با کمال میل سیستم سقف وافل حاتم را پذیرفتندکه در حال حاضر شاهد اجرای آن به نحو عالی میباشید