قیمت قالب وافل

قالب وافل
تولید قالب وافل - کارخانه حاتم بنا

قیمت قالب وافل

قیمت قالب وافل

قیمت قالب وافل

80*80

به ارتفاع 25cm
تومان 550.000
 • سفید ممتاز صادراتی
پر فروش

80*80

به ارتفاع 25cm
تومان 465.000
 • رنگی
پر فروش

75*75

به ارتفاع 30cm
تومان 550.000
 • سفید ممتاز صادراتی
پر فروش

75*75

به ارتفاع 30cm
تومان 465.000
 • رنگی
پر فروش

65*65

به ارتفاع 25cm
تومان 440.000
 • سفید ممتاز صادراتی
محبوب

65*65

به ارتفاع 25cm
تومان 330.000
 • رنگی
محبوب

90*90

به ارتفاع 40cm
تومان 730.000
 • سفید ممتاز صادراتی

90*90

به ارتفاع 40cm
تومان 500.000
 • مشکی

90*90

به ارتفاع 33cm
تومان 700.000
 • سفید ممتاز صادراتی

90*90

به ارتفاع 33cm
تومان 485.000
 • مشکی

80*80

به ارتفاع 28cm
تومان 550.000
 • سفید ممتاز صادراتی

80*80

به ارتفاع 28cm
تومان 380.000
 • مشکی

وافل یکطرفه آکس 65

به ارتفاع 25cm
تومان 910.000 مترمربع
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل یکطرفه آکس 65

به ارتفاع 25cm
تومان 780.000 مترمربع
 • رنگی

وافل کناری یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 250.000
 • 32.5*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل کناری یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 215.000
 • 32.5*65
 • رنگی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 80.000
 • 10*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 70.000
 • 10*65
 • رنگی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 115.000
 • 15*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 100.000
 • 15*65
 • رنگی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 155.000
 • 20*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 135.000
 • 20*65
 • رنگی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 225.000
 • 30*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 200.000
 • 30*65
 • رنگی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 350.000
 • 50*65
 • سفید ممتاز صادراتی

وافل میانی یکطرفه

به ارتفاع 25cm
تومان 310.000
 • 50*65
 • رنگی

طراحی سازه

تومان 15.000 مترمربع
 •