• پروژه: مسکونی دیدار
  • کارفرما: آقای مهندس دیدار
  • محل پروژه: اندیشه
  • نوع سقف: سقف وافل حاتم- قالب دوطرفه
  • بزرگترین دهانه : ۱۰ متر
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

مشاهده پروژه های طراحی شده و در دست اجرا سقف وافل حاتم موجب شد آقای مهندس دیدار به منظور حذف ستون های مزاحم و دسترسی به معماری بهتر و ایجاد هال و پذیرائی یک دست و فلت از سقف وافل حاتم استقبال کردند.

که هم اکنون پروژه در حال اجرا سقف اول با قالب وافل دکوراتیو حاتم به صورت دو طرفه می باشد.