تفاوت قالب وافل یک طرفه با دوطرفه

تفاوت قالب وافل دوطرفه و یک طرفه

عملکرد یک طرفه:

سقف های با قالب وافل یک طرفه با عملکرد خمشی خود در یک راستا، عملا بارهای ثقلی را به تکیه گاه دو طرف خود (و نه چهار طرف) انتقال می دهند. به عبارت دیگر، کل بار قفلی وارد بر سقف به دو تکیه گاه سقف منتقل شده و تکیه گاه های قرار گرفته در راستای دیگر، سهمی در باربری سقف ندارند.

سقف وافل یک طرفه
دید مهندسی:

برای طراحی سقف با عملکرد یکطرفه می توان با یک ساده سازی مهندسی، سقف را به تعداد تیر موازی با هم تقسیم کرد و هر یک از این تیر ها را به صورت جداگانه طراحی نمود. به بیان ساده تر می توان گفت که سقف با قالب وافل یک طرفه ترکیبی از تیر های با مقطع یکسان (مثلا عرض یک متر) است که به صورت پهلو به پهلو قرار گرفته اند. با توجه به این موضوع، در سقف های با قالب وافل یک طرفه آرماتور های خمشی در یک امتداد قرار می گیرند.

عملکرد دوطرفه:

سقف های دوطرفه با عملکرد خمشی در دو راستای متعامد، بار های قفلی را به تکیه گاه های خود در این دو راستا منتقل می کنند. به عبارت دیگر در سقف های دوطرفه، همه تکیه گاه های سقف در باربری قفلی آن نقش دارند و طراحی سقف باید در هر دو راستای متعامد صورت گیرد.

سقف وافل دو طرفه
نکته:

در سقف های دوطرفه بار های وارد بر سقف توسط عملکرد خمشی آن در دو راستای متعامد به تکیه گاه های چهار طرف سقف منتقل می شوند. به عبارت دیگر، سقف در دو امتداد متعامد دچار انحناء شده و عمل انتقال بار را انجام خواهد داد. بنابراین در روند طراحی این گونه سقف ها می توان به طور ساده، سقف را به صورت نوار هایی متعامد تقسیم نمود و با توجه به لنگر های خمشی ایجاد شده در هر نوار، آرماتور خمشی مورد نیاز را برای آن محاسبه کرد. با توجه به این موضوع، در سقف های دوطرفه آرماتور های خمشی در دو امتداد متعامد بر تکیه گاه ها قرار می گیرند.

نگاهی دقیق تر به عملکرد یک طرفه و دوطرفه

به طور کلی عملکرد یک طرفه یا دوطرفه سقف ها به پارامتر های مختلفی از جمله نوع سقف، وضعیت تکیه گاه های طرفین سقف و نیز نسبت ابعاد سقف بستگی دارد. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که برای تعیین نوع عملکرد سقف، بهتر است به نکات زیر توجه شود:

1- بعضی از سقف ها از نظر سازه ای به گونه ای هستند که صرفا می توانند عملکرد یک طرفه داشته باشند (مانند سقف های تیرچه بلوک). در این نوع از سقف ها، وضعیت تکیه گاه ها و نسبت ابعاد دهانه ها تاثیری در جهت باربری سقف ندارد.

2- در سقف هایی که قادر به انتقالب بار به صورت دوطرفه هستند (مانند دال های بتنی)، عملکرد سقف با توجه به وضعیت تکیه گاه ها و نسبت ابعاد دهانه ها مشخص خواهد شد.

3- در بعضی از دهانه ها ممکن است سقف فقط در یک راستا دارای تکیه گاه بوده و یا سختی تکیه گاه ها در یک راستا نسبت به راستای دیگر بسیار کم باشد. در این حالت بار ها فقط می توانند به تکیه گاه های یک راستای سقف انتقال یابند. بنابراین عملکرد این سقف ها بدون در نظر گرفتن نوع سقف، یک طرفه خواهد بود.

4- در صورتی که نوع سقف توانایی انتقال بار را به صورت دوطرفه داشته باشد (مثلا سقف وافل دوطرفه) و تکیه گاه های اطراف سقف نیز شرایط مناسبی را تامین کنند، باز هم ممکن است رفتار سقف به صورت یک طرفه یا دوطرفه باشد. ثابت می شود که اگر نسبت ابعاد دهانه های سقف (بعد بزرگ به بعد کوچک سقف) بیشتر از 2 باشد، عملکرد سقف به صورت یک طرفه است. به عبارت دیگر اگر نسبت ابعاد طول به عرض سقف حداکثر برابر 2 باشد، سقف عملکردی دو طرفه خواهد داشت.

جمع بندی:

برای تکمیل بحث انجام شده در این بخش، می توان گفت که اگر سه شرط زیر به طور همزمان وجود داشته باشند، عملکرد سقف دوطرفه خواهد بود. از طرفی اگر هر یک از این شروط برقرار نباشد، سقف عملکردی یک طرفه خواهد داشت.

♦ نوع سقف قادر به انتقال دوطرفه بار ها باشد (مثلا دال بتنی ذاتا دوطرفه است ولی تیرچه بلوک ذاتا نمی تواند دوطرفه عمل کند و لذا همواره یک طرفه است).

♦ تکیه گاه های دال در هر چهار طرف وجود داشته و سختی آنها چندان با هم تفاوت نداشته باشد.

♦ نسبت ابعاد سقف حداکثر برابر با 2 باشد.

به اشتراک بذار

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
آشنایی با سقف وافل

آشنایی با سقف وافل و مفهوم عملکرد آن

آشنایی با سقف وافل

آشنایی با سقف وافل و مفهوم عملکرد آن

در ساختمان های متداول، سقف ها یکی از اصلی ترین اجزای سیستم باربر ثقلی سازه محسوب می شوند که وظیفه اصلی آنها، تحمل و انتقال بار های مرده و زنده وارد بر طبقاب به تیر ها و ستون های اطراف خود می باشد تا از این طریق، این بارها به صورت ایمن به شالوده ساختمان منتقل شوند. نکته ای که در اینجا باید توجه شود، آن است که با توجه به مساحت زیاد سقف در ساختمان، این قسمت از سازه بار مرده و زنده زیادی داشته و درصد بالایی از وزن کل سازه را به خود اختصاص می دهد.

یکی دیگر از وظایف مهم و کلیدی سقف ها، توزیع نیروهای جانبی ناشی از زلزله بین المان های باربر جانبی (قاب های خمشی و یا دیوار های برشی) می باشد. در مجموع باید گفت که با توجه به نقش بسیار مهمی که سقف در سازه دارد، نوع آن می تواند تاثیر زیادی بر رفتار سازه در برابر بار های ثقلی و جانبی داشته باشد. به همین دلیل مهندس طراح سازه باید با انواع سیستم های سقف و نحوه رفتار آنها آشنا باشد تا بتواند سیستم مناسبی را برای ساختمان خود انتخاب کند.

اطلاع از نکات مفهومی طراحی و اجرای سیستم سقف وافل برای یک مهندس طراح ضروری است و درک عمیق از مفهوم عملکرد سقف وافل لازمه کار طراحیست.

مفهوم عملکرد یکطرفه و دوطرفه سقف ها

عملکرد یکطرفه:

سقف های یکطرفه با عملکرد خمشی خود در یک راستا، عملا بارهای ثقلی را به تکیه گاه دو طرف خود (و نه چهار طرف) انتقال می دهند. به عبارت دیگر، کل بار قفلی وارد بر سقف به دو تکیه گاه سقف منتقل شده و تکیه گاه های قرار گرفته در راستای دیگر، سهمی در باربری سقف ندارند.

دید مهندسی:

برای طراحی سقف با عملکرد یکطرفه می توان با یک ساده سازی مهندسی، سقف را به تعداد تیر موازی با هم تقسیم کرد و هر یک از این تیر ها را به صورت جداگانه طراحی نمود. به بیان ساده تر می توان گفت که سقف یک طرفه ترکیبی از تیر های با مقطع یکسان (مثلا عرض یک متر) است که به صورت پهلو به پهلو قرار گرفته اند. با توجه به این موضوع، در سقف های یک طرفه آرماتور های خمشی در یک امتداد قرار می گیرند.

عملکرد دوطرفه:

سقف های دوطرفه با عملکرد خمشی در دو راستای متعامد، بار های قفلی را به تکیه گاه های خود در این دو راستا منتقل می کنند. به عبارت دیگر در سقف های دوطرفه، همه تکیه گاه های سقف در باربری قفلی آن نقش دارند و طراحی سقف باید در هر دو راستای متعامد صورت گیرد.

نکته:

در سقف های دوطرفه بار های وارد بر سقف توسط عملکرد خمشی آن در دو راتای متعامد به تکیه گاه های چهار طرف سقف منتقل می شوند. به عبارت دیگر، سقف در دو امتداد متعامد دچار انحناء شده و عمل انتقال بار را انجام خواهد داد. بنابراین در روند طراحی این گونه سقف ها می توان به طور ساده، سقف را به صورت نوار هایی متعامد تقسیم نمود و با توجه به لنگر های خمشی ایجاد شده در هر نوار، آرماتور خمشی مورد نیاز را برای آن محاسبه کرد. با توجه به این موضوع، در سقف های دوطرفه آرماتور های خمشی در دو امتداد متعامد بر تکیه گاه ها قرار می گیرند.

دال بتنی

دال بتنی

دال بتنی

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
طراحی سقف وافل

طراحی واجرای سقف در گذر زمان

طراحی سقف وافل

طراحی و اجرای سقف در گذر زمان

طراحی و اجرای سقف در گذر زمان ، نگاهی به تاریخچه سقف ها در ایران از سقف های خشتی و گلی تا سقف وافل نمایانگر سیر و تحولات و تکنولوژی و رشد و توسعه درصنعت ساختمان است

طراحی و اجرای سقف در گذر زمان ، نگاهی به تاریخچه سقف ها در ایران از سقف های خشتی و گلی تا سقف وافل نمایانگر سیر و تحولات و تکنولوژی و رشد و توسعه درصنعت ساختمان است درگذشته نه چندان دور بعد از ساختمان های خشتی و گلی که مملو از اشکال بود و در مقابل زلزله هیچ مقاومتی نداشت و محدودیت در طبقات داشت سقف های طاق ضربی در ایران رایج شد که پس از مطالعات مهندسی و بررسی کارشناسان از زلزله های مخرب و تدوین آیین نامه زلزله مشخص شد که سقف های طاق ضربی عملکرد مناسبی در مقابل زلزله ندارد و مخرب هستند و به همین دلیل به مرور زمان استفاده از سقف های طاق ضربی منسوخ گردید و سقف های تیرچه بلوک جایگزین آن شد.

ابتدا در سقف های تیرچه بلوک ازبلوک سیمانی که وزن نسبتا بالایی داشتند استفاده میشد و سپس در جهت کاهش وزن بلوک سفالی جایگزین آن گردید و بلوک های سفالی هم معضلات خاص خود را داشتند همچنان وزن سقف نسبتا بالا بود و عدم مقاومت و استحکام کافی در بلوک های سفالی بعضا مشکلاتی و صدماتی در حین کار به همراه داشت.

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور یونولیت -فوم های سقفی که هم سبکتر بودند هم مقرون به صرفه جایگزین بلوک های سفالی سقف تیرچه شدند و تا حدودی انتظارات سازندگان را برآورده کرد . هر چند سقف های تیرچه یونولیت نسبت به سقف های پیشین خود بهتر بودند ولی ضعف و اشکالات آن همچنان پابرجاست  ودر این میان  با توجه به رشد و توسعه صنعت ساختمان  سقف هایی از جمله عرشه فولادی- تیردال – یوبوت – lsf  وکوبیاکس و اینتل دک و بابل دک در عرصه ساختمان سازی ظهور پیدا کردند و هر کدام از آنها مشتریان و طالب خاص خودشان را دارند. 

از طرفی  با توجه به رشد صنعت پلیمر و استفاده آن در صنعت ساختمان شرکت اندیشه بنای حاتم با نام تجاری حاتم بنا متشکل از نخبگان علمی و عوامل اجرایی بنا به ضرورت استفاده از روش های نوین و یافتن روشی با کیفیت و سرعت و ایمنی بالا و همچنین قابل رقابت مالی با دیگر سقف ها قدم به عرصه تولید قالب های پلیمری غیر ماندگار وافل – قالب دو طرفه حاتم و قالب یک طرفه حاتم – و طراحی و اجرای سیستم سقف وافل حاتم نهاده است.

امروزه به جامعه مهندسی ساختمان ثابت شده است که سقف وافل دارای صلبیت بالا وعملکرد لرزه ای بهتر در مقابل نیروهای جانبی  می باشد و در دهانه های بزرگ قابل اجراست و با حذف بتن غیر سازه ای و ایجاد عملکرد یکدست با تیرها و اجرای در جای تیرچه ها و کاهش وزن کلی سازه مصرف میلگرد بهینه و اقتصادی است وبا افزایش ممان اینرسی و صلبیت سقف و اجرای یکپارچه سقف و تیرچه و تیرها کنترل ارتعاش و تغییر شکل سقف بهتر است واستقبال چشمگیر جامعه مهندسی ساختمان و کارفرمایان نشانگر برتری فنی و اقتصادی سقف وافل نسبت به دیگر سقف هاست.

این استقبال بی نظیر مسوولیت ما را در امر خطیر تولید فالب وافل حاتم سنگین تر کرده تا با تولید قالب های با کیفیت و مقاوم بتوانیم پاسخگوی اعتماد جامعه فنی و مهندسی باشیمدر پایان یادآور میگردد در آینده ای نه چندان دور خیلی از سقف ها همانند سقف های خشتی و گلی وطاق ضربی و بلوک سیمانی و بلوک سفالی از میدان اجرایی رخت برمیبندند و سقف های وافل با توجه به برتریهای ویژه میدان داری میکند

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
بتن ریزی با پمپ هوایی سقف وافل دوطرفه حاتم

اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل دو طرفه

مراحل اجرای سقف وافل

 

در این سقف ها بعد از اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی ستون ها نوبت به تخته کوبی زیر پوتر ها می رسد. بعد از بافتن پوتر ها (البته در صورت وجود) مراحل به صورت زیر صورت می گیرد:

بسته به نوع طراحی، نوع و اندازه قالب وافل و اقتصاد پروژه می توان از دو روش برای اجرای سقف وافل حاتم استفاده نمود. روش پر هزینه جهت اجرای سقف وافل، بدین صورت است که بعد از بافتن پوتر ها (البته در صورت وجود) زیرسازی سقف با جک و یا اسکافلد پایه گذاری شده و تمام سقف وافل تخته کوبی می شود تا بر روی آن قالب ها وافل چیده شوند و سپس آرماتوربندی آنها انجام میگیرد. تخته کوبی زیر قالب وافل مستلزم هزینه بالایی است و از این روش کمتر استفاده می گردد.

روش متداول

این روش متداول ترین روش اجرای سقف وافل حاتم است و روش اجرای آن مشابه سقف تیرچه یونولیت است که به شرح مراحل ذیل انجام می گردد:

مرحله اول:

بعد از بافتن پوتر ها و پس از زیرسازی سقف با جک یا اسکافلد جهت مهار وافل ها از پروفیل های 60 میلیمتری به فواصل قالب ها در یک جهت استفاده شده و سپس قالب ها با توجه به وجود نشیمنگاه به راحتی بر روی این پروفیل ها قرار گرفته و مهار می گردد و سپس در جهت دیگر ار پروفیل و لوله در فاصل مناسب استفاده می گردد. این روش باعث کاهش هزینه اجرای سقف شده و در اصل مزیت اجرایی این سقف سهولت کار و سرعت عمل و کاهش هزینه می باشد.

مرحله دوم:

چیدن قالب های وافل حاتم مطابق نقشه
چیدن قالب های وافل بایستی به نحوی باشد که لبه قالب وافل با لبه قالب فلزی آویز تیر، لب به لب قرار گیرد تا در هنگام بتن ریزی از حرکت جانبی قالب به داخل پوتر جلوگیری گردد و همچنین در حرحله ی آخر، قالب برداری بدون هیچ مزاحمتی به راحتی انجام گیرد.

مرحله سوم:
 • 1) آرماتوربندی پوتر ها و تیرچه ها
  2) بافتن تیرچه ها در محل و جوش ندادن آن برخلاف روش های ستنی، استفاده صد در صدی از مقطع میگلرد ها را فراهم میکند.
  3)اجرای خاموت در تیرچه ها باعث افزایش مقاومت برشی تیرچه ها و سقف می شود. (در سقف های مجوف با قالب ماندگار این امر امکان پذیر نیست.)
  4) ایجاد کاور مناسب در تمام طول میلگرد ها یکی دیگر از مزیت های این سقف است.
مرحله چهارم: (بتن ریزی سقف)

همان طور که می دانید در سقف های مجوف با قالب ماندگار برای جلوگیری از شناور شدن قالب ها هنگام بتن ریزی، بتن ریزی در دو لایه صورت میگیرد که این امر باعث ایجاد اتصال سرد در بتن می شود. مزیت اجرایی سقف های وافل با قالب غیر ماندگار (یکطرفه و دوطرفه) در این است که بتن ریزی در آن به یک باره صورت گرفته و اجازه اتصال سرد به بتن داده نمی شود. می توان با انتخاب بتن مناسب از نظر کارایی و ویبراسیون کافی، به نمای زیر سقف با کیفیت بالا دست یافت.

مرحله پنجم: (باز کردن زیر سقف و خارج کردن قالب های وافل)

بعد از باز کردن قالب ها شاهد نمای زیبای زیر سقف خواهیم بود که می توان به صورت مستقیم بدون نیاز به سقف کاذب و تزیینات اضافی از آن به عنوان سقف نهایی استفاده کرد. در این مرحله به علت نمایان بودن بتن سقف از زیر، به راحتی می توان متوجه اشکالات احتمال اجرایی و کیفی آرماتوربندی و بتن ریزی شد. از این قبیل اشکالات می توان به:
1) کرمو بودن بتن به دلیل ویبره ناکافی یا بتن نا مناسب
2) عدم کاور کافی برای میلگرد ها در صورت مشاهده میلگرد ها از زیر
3) در خط نبودن تیرچه ها و جا ب جایی افقی قالب ها نسبت به هم
با توجه به این که این اشکالات اجرایی حتی توسط افراد غیر فنی هم قابل تشخیص است عوامل اجرایی تمام تلاش خورد را در اجرای صحیح سقف و قالب گذاری و بتن ریزی می نمایند.

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
طراحی معماری داخلی

طراحی سقف وافل

روش المان محدود، طراحی سقف وافل

به طور کلی سقف وافل به صورت تیردال و یا دال تخت با بارگذاری وافل یک طرفه و یا وافل دوطرفه انجام می شود و قطعا تفاوت هایی در طراحی آنها وجود دارد ولی در مجموع در طراحی سقف وافل یک تحلیل غیر خطی حرفه ای بسیار دقیق جهت بررسی خیز های آنی و خیز های بلند مدت ناشی از خزش و افتادگی بتن و همچنین اثرات ترک خوردگی استفاده میگردد و اثرات نیروی زلزله و برش های ناشی از آن به صورت دقیق محاسبه و طراحی می گردد و با توجه به وجود دهانه های بلند و کم بودن تعداد ستون ها و دیوار های سازه ای طراحی سیستم مقاوم باربر جانبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

جهت طراحی آرماتور های سقف با توجه به اهمیت اندرکنش بین نوار های ستونی وافل ها با دیوار های برشی و ستون ها تحت بار های جانبی (زلزله) از روش المان محدود استفاده می گردد.

به طور مثال در طراحی سقف وافل با دال دو طرفه ، که از تیرچه های بتنی متعامد تشکیل شده و با دالی به ضخامت ثابت پوشیده شده، در برنامه SAFE و ETAB امکان تعریف این سقف وجود داشته و برنامه متناسب با حجم آن، وزن و مشخصات آن را تعیین می کند. در برنمامه SAFE با استفاده از مسیر Define Menu>Slab Properties می توانید دال از نوع Waffle تعریف نمایید. در دال وافل، ریب ها بصورت عمود بر هم هستند. بعد از تعریف دال، از نوع وافل در هنگام ترسیم بایستی نوع آن را Waffle انتخاب نمایید. همچنین می توانید از آن در نواحی نزدیک ستون ها از Drop جهت کنترل برش پانچ استفاده نمایید.

در هنگام تعریف مقطع وافل می توانید عمق کلی را بخش overall depth، ضخامت دال بالایی را در بخش slab thickness، عرض ریب در بخش بالایی و پایینی آن را در بخش width of the stem top and bottom و همچنین فاصله بین ریب ها را در جهت محور های محلی 1 و 2 در بخش زیر وارد نمایید:

 • pacing of the ribs parallel to the slab
 • axis and the spacing of the ribs parallel to slab axis
طراحی قالب وافل

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
دال بتنی سقف

مزایای قالب وافل

دال بتنی سقف

✅ کاهش مصرف فولاد و بتن

با حذف بتن غیر سازه ای و ایجاد عملکرد یکدست با تیر ها و اجرای درجای تیرچه ها و کاهش و زن کلی سازه شاهد جوابهای مناسب نرم افزار های طراحی برای میلگرد مصرفی هستیم.

مزایای قالب وافل

✅نمای زیبای زیر سقف

✅حذف نازک کاری در پارکینگ

✅سهولت تعبیه و اجرای بازشو حتی پس از اجرای سقف

✅مدلسازی دقیق در نرم افزار های طراحی

✅طراحی بر طبق آیین نامه ایران

✅ ایجاد دهانه های بزرگ تا 18 متر

✅ تامین پارکینگ بیشتر

✅ عملکرد لرزه ای بهتر

با کاهش بار مرده سقف و تاثیر مستقیم آن بر ضریب زلزله و همچنین توزیع بهتر بارهای جانبی به اعضای باربر جانبی (با افزایش ممان اینرسی و صلبیت سقف) شاهد عملکرد بهتر در مقابل نیرو های زلزله هستیم.

✅ مقاوم در برابر خوردگی میلگرد ها

با اتخاذ کاور مناسب برای میلگرد های سقف و انتخاب بتن مناسب و ویبره صحیح آن شاهد سقفی مقاوم در مقابل خوردگی خواهیم بود.

✅ امکان اجرای دال یکطرفه و دوطرفه

✅ دوستدار محیط زیست

حذف بلوک های ماندگار در سقف (از جمله پلی استایرن) به عنوان عامل تخریب محیط زیست بعد از تخریب ساختمان و همچنین قابل بازیافت بودن قالب های وافل، کمک شایانی در ساخت ساختمان دوستدار محیط زیست می نماید.

✅ ایمنی و سرعت در اجرا

مقاومت مناسب قالب های وافل باعث می شود تا نیروی اجرایی به راحتی و آسودگی خاطر به انجام آرماتور بندی بر روی آن بپردازد.

✅ ایمنی در مقابل آتش سوزی

با حذف بلوک های پلی استایرن (یونولیت) غیر استاندارد (عامل گسترش حریق و متصاعد شدن دود های سمی در هنگام آتش سوزی) و همچنین دود بند شدن فضا ها با اجرای دیوار ها تا زیر دال فوقانی سقف، شاهد ساختمنی ایمنل در مقابل حریق خواهیم بود.

✅ کنترل ارتعاش و تغییر شکل سقف

با افزایش ممان اینرسی و صلبیت سقف و اجرای یک پارچه سقف و تیر ها می توان ارتعاش و تغییر شکل سقف را کنترل کرد.

✅ کنترل بهینه سر و صدا و آکوستیک بودن سقف

✅ امکان اجرا در سازه های بتنی و فلزی

✅ امکان اجرای به صورت دال تخت و حذف آویز تیر ها

✅ کاربری بهینه از نظر معماری

ایجاد دهانه های بزرگ تا 18 متر و بیشتر خود میتواند باعث افزایش تعداد پارکینگ ها و آزادی عمل طراحی معماری و ایجاد فضای باز شود.

✅ کاهش هزینه تمام شده اسکلت ساختمان و حفظ سرمایه های ملی

با کاهش مصرف بتن و فولاد، حذف هزینه ساخت و حمل تیرچه، حذف انواع بلوک های سقفی ماندگار، حذف نازک کاری در مشاعات و پارکینگ ها این مهم قابل دسترسی است.

✅ مزیت های اجرای بسیار و مزایای سقف وافل​:

مزایای قالب وافل

 • خطای اجرای کمتر
 • اجرای بتن ریزی در یک مرحله (جلوگیری از اتصال سرد بتن)
 • سهولت در تشخیص ایرادات اجرایی (کرمو بودن تیرچه ها و نبود کاور میلگرد)
 • عدم نیاز به تخته کوبی
 • سهولت در تامین میلگرد های برشی تیرچه ها
 • عدم نیاز به افزودنی های بتن (روان کننده)
 • بافتن تیرچه ها و عدم استفاده از جوشکاری

بطور کلی با در نظر گرفتن مزایای سقف وافل به نتیجه گیری کلی به شرح زیر می توان دست یافت:

مزایای سقف وافل

 • در سقف وافل حاتم با استفاده از قالب های غیرماندگار وافل، سقف بصورت یکپارچه وافل دو طرفه و یا وافل یکطرفه بدون نیاز به انواع بلوك سقفی و یونولیت اجرا خواهد شد.
 • امكان كنترل كیفیت سقف و تمام مراحل اجرای کار شامل تخته کوبی و آرماتوربندی و تیرچه گذاری و غیره

 •  با توجه به ویژگی های منحصر به فرد قالب وافل حاتم خطای انسانی آن به حداقل رسیده.

 • با توجه به اینکه همه مراحل کار قابل رویت و بررسی است  اشکالات اجرایی به حداقل رسیده و در صورت وجود اشکال فنی و اجرایی به سهولت برطرف میگردد باشد.

 • استفاده مکرر از قالب غیرماندگار وافل و قابلیت بازیافت قالب ها موجب کاهش هزینه سقف وافل است.
 • حذف یونولیت در این سیستم باعث کاهش خطرات آتش سوزی میشود.

  در این سیستم  به دلیل سادگی حمل و اجرا ، یكپارچگی بتن تیرچه با سقف، صلبیت بالای سقف و عدم دفن قالب ها در بتن باعث كاهش هزینه ها ونیزافزایش ایمنی و مقاومت در برابر زلزله می گردد

 • به دلیل باربری دوطرفه در سقف وافل دیگر نیازی به استفاده از تیرچه دوبل نداریم كه این امر باعث سبك سازی و كاهش هزینه ها می گردد .

 • در ساختمان هایی که حجم لوله های تاسیساتی زیاد است با قرار دادن صفحه های پیش ساخته فلزی جوش شده یا قطعات گالوانیزه مناسب داخل قالب ها قبل از بتن ریزی می توان ساپورت های مناسب جهت تاسیسات ، نصب آویز و اجرای سقف كاذب را پیش بینی نمود كه هزینه های بعدی را كاهش خواهد داد .

مزایای سقف وافل​

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

اینستاگرام حاتم بنا

پروژه های سقف وافل

سقف وافل چیست ؟

پروژه های سقف وافل

قالب وافل دوطرفه و یکطرفه

سقف وافل چیست ؟ سقف وافل یا مشبک (Waffle Salb) نوعی دال می باشد که در  حالات سقف وافل با قالب دوطرفه تیرچه ها در دو امتداد عمود برهم وجود دارند که روی آن دالی به ضخامت 5 تا 10 سانتیمتر قرار گرفته است. این سقف ها می توانند با یا بدون قطعات پرکننده باشند. قطعا سقف های وافل بدون قطعات پرکننده به علت صرفه جویی در مصالح و دفن نکردن مصالحی که نقش سازه ای ندارند و همچنین زیبایی منحصر به فرد آن مورد توجه جامعه مهندسین ساختمان و کارفرمایان مختلف می باشند.

سقف های مشبک (وافل) می توانند بصورت مستقیم برروی ستون ها (با یا بدون سرستون) و یا برروی تیر های متکی بر ستون ها (مخفی یا با آویز) بنشینند. یعنی وافل ها با توجه به نحوه طراحی هم می توانند در دسته دال های تخت قرار گیرند. مدلسازی دقیق این سقف ها در نرم افزار های طراحی بر خلاف سایر سقف های بتنی که امکان مدلسازی آنها بصورت دقیق وجود ندارد کمک شایانی در طراحی دقیق و بهینه آن کرده است. در نهایت طراحی دقیق و بهینه و حذف بتن غیر سازه ای که به کاهش مصرف بتن و میلگرد منجر می شود و اجرای دقیق و به دور از خطای آن و نمای زیباتر زیر سقف و ایمنی در برابر آتش سوزی، این سقف ها در تراز اولین سقف های مورد توجه کارفرمایان قرار داده است.

سقف وافل دو طرفه
سقف وافل یک طرفه

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email