طراحی سقف وافل حاتم Waffle Slab

به طور کلی طراحی سقف وافل یا (Waffle Slab) به صورت تیردال و یا دال تخت با بارگذاری وافل یک طرفه  و یا  وافل دوطرفه انجام می شود.

قطعا تفاوت هایی در طراحی آنها وجود دارد ولی در مجموع در طراحی سقف وافل یک تحلیل غیرخطی حرفه ای بسیار دقیق جهت بررسی خیز های آنی و خیز های بلند مدت ناشی از خزش و افتادگی بتن و همچنین اثرات ترک خوردگی استفاده می گردد و اثرات نیروی زلزله و برش های ناشی از آنها به صورت دقیق محاسبه و طراحی می گردد.

با توجه به وجود دهانه های بلند و کم بودن تعداد ستونها و دیوارهای سازه ای طراحی سیستم مقاوم باربر جانبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

جهت طراحی آرماتورهای سقف و با توجه به اهمیت اندرکنش بین نوارهای ستونی وافل ها با دیوار های برشی و ستونها تحت بار های جانبی (زلزله) از روش المان محدود «FEM » استفاده می گردد .

 

به طور مثال در طراحی سقف وافل با دال‌ دو طرفه ، که از تیرچه‌های بتنی متعامد تشکیل شده‌ که با دالی به ضخامت ثابت پوشیده شده . در برنامه SAFE و ETABS امکان تعریف این سقف وجود داشته و برنامه متناسب با حجم آن، وزن و مشخصات آن را تعیین می‌کند. در برنامه SAFE با استفاده از مسیر Define menu > Slab Properties می‌توانید دال از نوع Waffle تعریف نمایید. در دال وافل، ریب‌ها بصورت عمود بر هم هستند.

بعد از تعریف دال، از نوع وافل در هنگام ترسیم بایستی نوع آن را Waffle انتخاب نمایید. همچنین می‌توانید از در آن از در نواحی نزدیک ستون‌ها از Drop جهت کنترل برش پانچ استفاده نمایید. در هنگام تعریف مقطع وافل می‌توانید عمق کلی را بخش overall depth، ضخامت دال بالایی را در بخش slab thickness، عرض ریب در بخش بالایی و پایینی آن را در بخش width of the stem top and bottom و همچنین فاصله بین ریب‌ها را در جهت محورهای محلی ۱ و ۲ در بخش pacing of the ribs parallel to the slab 1 axis and the spacing of the ribs parallel to slab-2 axis  وارد نمایید.

با توجه به نوع قالب وافل حاتم و فاصله بین ریب ها، بایستی قبل از طراحی آن با شرکت حاتم بنا سازنده قالب مشورت شود .