نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران - 1397

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران - 1398

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران - شهریور 1399

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران - شهریور 1400

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران - مرداد 1401

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان نجف - عراق

بهمن 1400

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان رشت

اردیبهشت 1401

به دوستانت هم پیشنهاد بده

نمایشگاه صنعت ساختمان

Telegram
WhatsApp
اینستاگرام حاتم بنا