حاتم بنا / خدمات / طراحی سازه سقف وافل حاتم

طراحی سازه سقف وافل حاتم

سقف وافل مجتمع مسکونی آرمان 2

ﻧﺎم ﭘﺮوژه : ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (6 ﺳﻘﻒ ﺑﺘﻨﯽ)

اﻟﻒ) اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

1- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1-1- اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن: اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوژه در ﭘﻼن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1-2- ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن: ارﺗﻔﺎع آن از روي ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در ﺗﺮاز ﺑﺎم 20 ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي 6 ﺳﻘﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﻼن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﺎزه ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 

طراحی سازه سقف وافل
طراحی سازه سقف وافل

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ دوﺟﻬﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 1.2 اﺳﺖ.

2- گروه بندی ساختمان:

2-1- ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 6-1 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ، در ﮔﺮوه 3 “ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ” ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

2-2- ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﻢ ﮐﺎﻟﺒﺪي: دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

2-3- ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ، زﻟﺰﻟﻪ، در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ آن از ﻧﻮع دال ﻣﺸﺒﮏ واﻓﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﻮم ﺑﺘﻦ ﺑﺮاي ﮐﻔﺴﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ب) اطلاعات مربوط به زمین:

1- ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ: ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺮج، ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﻣﺸــﺨﺼــﺎت ﺧﺎك: ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﯿﭗ ﺳـﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺿـﺮﯾﺐ واﮐﻨﺶ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﯽ ﻧﻮاري 0.55kg/cm3 و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز آن 1.93kg/cm2 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿ‌ﺸﻮد.

ج) ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ:

1- استاندارد ها و آیین نامه های مورد استفاده به شرح زیر می باشند:

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ – وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم (اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800)
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺎل1399)
ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ (وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺎل 1392)
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

2- نرم افزار های مورد استفاده جهت تحلیل و طراحی:

Etabs جهت ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه 

Excel ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ وﮐﻨﺘﺮل ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺘﯽ ﺳﺎزه

4- مشخصات مصالح مورد استفاده:

  • فولاد مورد استفاده از نوع st37 با مقاومت حد جاری شدن برابر fy=2400 kg/cm2 می باشد.
  • بتن مصرفی دارای مقاومت فشاری 28 روزه روی نمونه استوانه ای حداقل برابر 300kg/cm2 در نظار گرفته شده است.
  • وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1-2-3-9 ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 99 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2500 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن ﺑﺘﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1-7-3-9 ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 99 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0.2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است.
  • میلگرد های مصرفی از نوع اجدار s340 با مقاومت حد جاری شدن برای fy= 3000 kg/cm2 برای خاموت ها و میلگرد های برشی و s420 با مقاومت حد جاری شدن برابر fy= 4200 kg/cm2 برای بقیه میلگرد های مصرفی می باشد.

د) ضریب ترک خوردگی:

ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ 2-1 -3-5-6 -9 ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 99 ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀ ﺎ ﺑﺮاﺑﺮ0.5 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزهايی ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ دال ﺻﺮﻓ ﻨﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺘﻦ روي واﻓﻞ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1 -3-3-6 -9و ﺟﺪول 1 -6-9ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮض ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎل ﺑﻪ ﺗﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت Tﺷﮑﻞ و ﺗﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت Lﺷﮑﻞ (Lﻣﻌﮑﻮس) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎﻃﻊ T و L شکل به برنامه کافی است ضرایب ممان اینرسی در جهت 2و3 مقطع مستطیلی اصلاح گردد که اصلاح روی ضریب 0.5lg اعمال می گردد.

طراحی سازه سقف وافل
برای تیر پیرامونی به ابعاد 50*70
طراحی سازه سقف وافل
برای تیر پیرامونی به ابعاد 55*70

د) محاسبه شاخص پایداری:

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ 12-3 ﺑﻨﺪ 6-3 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺪاري از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

طراحی سازه سقف وافل
طراحی سازه سقف وافل
در جهت X
طراحی سازه سقف وافل
در جهت y

و) بارگذاری:

1-ﺑﺎرﮔﺬاری ﺛﻘﻠﯽ (ﻗﺎﺋﻢ)

ﺑﺎر ﻣﺮده : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وزن اﺟﺰاي داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﯿﺮﻫﺎ، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﮐﻔﻬﺎ، دﯾﻮارﻫﺎ، ﺑﺎﻣﻬﺎ، راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ، و ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ. وزن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت وﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول پ6-1-1 (ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد) ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزن ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎزه ای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻔﺴﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سرامیک
21=21

ملات ماسه سیمان
2100*0/015=31.5

فوم بتن
500*0/10=50

اندود گچ و خاک
1600*0/025=40

اندود گچ
1300*0/005=6.5

سقف کاذب
50

جمع کل بار مرده کف طبقات = 199 کیلوگرم بر متر مربع

ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ (ﻣﺮده و زﻧﺪه و … ) ﺑﺮ روي اﻟﻤﺎن ﺳﻄﺤﯽ Waffle، ﺑﺎرﻫﺎي ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

طراحی سازه سقف وافل
دیوار 15 سانتی خارجی

آجر سفالی 15 سانتی
850*0/15=127/5

ملات ماسه سیمان
0/03*2100=63

اندود گچ و خاک
1600*0/025=40

اندود گچ
1300*0/005=6/5

سنگ تراورتن
0/01*2500=25

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺑﺎر دﯾﻮارﻫﺎي 15 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤا
متر مربع 262

طراح سازه - دکتر محمد حاتمی
ادامه این مطلب و به همراه کلی اطلاعات مفید و فرمول رو در PDF زیر دنبال کنید

download

طراحی سازه سقف وافل حاتم

*به اشتراک بگذار*

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Skype
Telegram
WhatsApp
Email