نوشته‌ها

مفاهیم اولیه زلزله

مفاهیم اولیه زلزله

مفاهیم اولیه زلزله

منشا زلزله:

مفاهیم اولیه زلزله
کره زمین از سه قسمت هسته ( داخلی ) ، جبه یا گوشته ( میانی ) و پوسته (خارجی) تشکیل شده است . سطح پوسته زمین شامل صفحات بزرگی از جنس سنگ سخت بوده که روی مواد مذاب جبه شناور هستند و این صفحات می توانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند که به آن نظریه تکتونیک ( plate tectonics ) یا زمین ساخت صفحه ای گفته می شود . بین صفحات پوسته زمین تنش هایی وجود دارد که اگر این تنش ها از حدود فراتر رود ممکن است سبب ایجاد لغزش های ناگهانی شود که خود این امر مسبب آزاد شدن انرژی های عظیم است .

 • منشا اغلب زلزله هایی که در ایران رخ میدهد به دلیل این است که صفحه ایران شامل کشورهای ایران ، افغانستان و بخش هایی از پاکستان و عراق بوده که از طرف صفحه عربستان که در جنوب قراردارد تحت فشار است .
مفاهیم اولیه زلزله در ایران
مفاهیم اولیه زلزله
 • کشور ایران روی کمربند لرزه ای آلپاید قرار گرفته که از سلسله کوه های هیمالیا در شرق آسیا آغاز شده و پس از عبور از ایران و ترکیه تا کوه های هیمالیا امتداد دارد .

تعریف زلزله

مفاهیم اولیه زلزله
به آزاد شدن انرژی های عظیم حاصل تنش های بین صفحات زمین که به شکل انتشار امواج مختلفی (سطحی و حجمی ) رخ می دهد، زمین لرزه یا زلزله گفته می شود .

 • غیر از زمین لرزه هایی که منشأ تکتونیکی دارند، انفجار، آتش فشان و ریزش حفره های زیرزمینی نیز می تواند باعث ایجاد امواجی شوند که اصطلاحاً زلزله های القایی نام دارند

گسل

مفاهیم اولیه زلزله
به ناپیوستگی پوسته زمین که عمدتاً در مرز صفحات تکتونیک، یا حتی ناپیوستگی هایی که داخل محدوده صفحات  دیده می شود، گسل می گویند .

مفاهیم اولیه زلزله

انواع گسل : (ساز و کار چشمه لرزا )

 • امتداد لغز (چپ لغز و راست لغز ) : اگر دو گسل بصورت موازی و در امتداد یکدیگر بصورت جانبی نسبت به یکدیگر حرکت کنند .
 • شیب لغز ( عادی و معکوس ) : در حالتی که دو گسل در امتداد شیب یکدیگر حرکت کنند .
 • کج لغز ( مورب ) : در هنگام زلزله معمولاً حرکت گسل ها ترکیبی از امتدادلغز و شیب لغز می باشد .

گسل فعال :

مفاهیم اولیه زلزله
به گسل هایی گفته می شود در طی چندین هزارسال حرکت کرده و احتمالا در آینده هم حرکت خواهند کرد . بطور مثال گسل سن آندریاس به طول 1300 کیلومتر در آمریکا  ، بطور متوسط با سرعت 30میلی متر در سال حرکت می کند .

گسل اصلی :

گسلی که طول آن بیش از 10 کیلومتر باشد .

پهنه گسلی :

مفاهیم اولیه زلزله
محدوده ای از زمین اطراف گسل که در اثر حرکت گسل دچار تغییر شکل عمده ای می شود .

در پهنه های گسلی کاربری های زمین شهری تا جایی که امکان دارد باید کم خطر یا کم تراکم مانند فضاهای ورزشی ، تفریحی ، فضای سبز یا سازه های سبک باشد . از احداث ساختمان هایی با اهمیت بسیارزیاد اجتناب گردد و ساختمان هایی با اهمیت زیاد صرفا با تمهیدات ویژه مجاز می باشد.

اصطلاحات لرزه ای :

کانون زلزله : ( focus , hypocenter ) : نقطه ای در عمق پوسته زمین که گسیختگی گسل و آزاد شدن انرژی زلزه در واقع از آنجا شروع می شود . 

مرکز زلزله (epicenter) : به نقطه متناظر با کانون زلزله در سطح زمین گفته می شود .

عمق کانونی (focal depth) : فاصله کانون زلزله تا مرکز زلزله

عمق کانونی تا 70km (زلزله سطحی) ، 70km تا 300km (عمق متوسط) و بطور تقریبی از 300km تا 700km (زلزله های عمیق)

زلزله های عمیق در فواصل بسیار دور نیز قابل احساس هستند و زلزله های مخرب همواره از نوع سطحی بوده و زلزله های عمیق قدرت تخریبی زیادی ندارند.

فاصله کانونی : فاصله کانون زلزله تا نقطه ای که قرار دارید

فاصله رومرکز : فاصله مرکز زلزله تا نقطه ای که قرار دارید

اثر سطحی گسل ( fault trace ) : فصل مشترک گسل با سطح زمین را اثر سطحی یا خط گسل می نامند .

رخنمون گسل (fault scarp ) : سراشیبی یا دیواره گسل که بصورت اختلاف ارتفاع بین صفحات دوطرف گسل دیده می شود .

مفاهیم اولیه زلزله

محاسبه فاصله کانونی:

فاصله کانونی زلزله

 

 

d : فاصله کانونی با مرکز لرزه نگاری

ts : زمان رسیدن امواج عرضی      tp : زمان رسیدن امواج طولی

Vs : سرعت موج عرضی              vp : سرعت موج طولی

موج عرضی در واقع همان موج برشی است که عمود بر سطح زمین بوده و موج طولی موازی با سطح زمین حرکت می کند . موج عرضی و طولی جزو امواج حجمی می باشد و موج ریلی (حرکت موج گونه ) و موج لاو ( حرکت مار گونه ) جزو امواج سطحی می باشند .

بعد از بدست آوردن مقدار d یک دایره به شعاع d از مراکز لرزه نگاری ( سه مرکز ) ترسیم میگردد . محل تقاطع این دایره های رسم شده روی نقشه کانون زلزله محسوب می شود .

در اکثریت زلزله هایی که ثبت می شود عمق کانونی در مقایسه با فاصله کانونی اندک است این فاصله را معادل فاصله رومرکز درنظر میگیریم .

پیش بینی زلزله :

مفاهیم اولیه زلزله
وقوع زلزله میتواند با عواملی همچون : وقوع زلزله های خفیف ، تغییرات ظاهری پوسته زمین ، تغییر در خواص مغناطیسی و مقاومت الکتریکی زمین ، بالا آمدن سطح آب چاه ها و رفتار غیرمنتظره حیوانات ، مرتبط باشد .

هرچند زلزله هایی نیز رخ داده که هیچیک از نشانه های فوق الذکر را نداشته است .

با تجه به پراکندگی گسل های در یک خطه نیز میتوان وقوع زلزله را پیش بینی کرد ، بطور مثال اگر زلزله ای در یک منطقه زلزله خیز و اطراف گسل در طولانی مدت رخ ندهد احتمال بسیار زیادی وجود دارد که یک زلزله بزرگ مخرب در آن قسمت به وقوع بپیوندد . مانند زلزله سال 1369 منجیل که مدت زیادی بود در آن منطقه زلزله ای رخ نداده بود .

البته باید توجه داشت که اگر حتی بدانیم در یک هفته آینده قرار است زلزله ای بزرگی مثلا در شهر تهران رخ دهد در واقع هیچکاری نمیتوان در مورد حفاظت از سرمایه های ملی ، شخصی و سازه های محدوده انجام داد و تنها کار فرار و نجات جان افراد است . بایددر نظر داشت که ممکن است بسیاری افراد محل سکونت و یا سرمایه ای برای تأمین محل سکونت دیگری نخواهد داشت و میلیون ها نفر بی خانمان خواهند شد .

باید درنظر گرفت که ممکن است هرلحظه زمین لرزه ای شکل بگیرد ، پس بهتر است از ابتدا سازه ها طبق آئین نامه و مستحکم ، طراحی و اجرا شود تا هم جان افراد و هم سرمایه های کشور حفظ شود .

مقیاس های سنجش قدرت زلزله :

1_ شدت زلزله ( Earthquake Intensity ) :

مهمترین مقیاس آن مرکالی اصلاح شده است که بیانگر میزان احساس و دریافت انسان از حرکت زمین و همچنین میزان تأثیر زلزله بر ساختمان ها و خرابی ناشی از آن می باشد . این مقیاس شامل 12 درجه بوده و درجه اول آن توسط انسان حس نمی شود اما درجه دوازدهم آن به قدری شدید است که اشیا را به هوا پرتاب میکند و ساختمان ها منهدم میگردند .

شدت بدست آمده بستگی زیادی به قضاوت اشخاص داشته و کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها دارد . فاصله محل از مرکز زلزله نیز بر شدت آن تأثیرگذار است به نحوی که هر چه فاصله بیشتر شود شدت زلزله افت خواهد کرد .

مفاهیم اولیه زلزله

2_ بزرگای زلزله :

مقیاس دقیق تری نسبت به شدت زلزله است و دارای 5 مقیاس جهت اندازه گیری است :

زلزله کمتر از 3 باشد : مقیاس  MD  

زلزله 3 تا 7 باشد : مقیاس امواج درونی mb یا مقیاس بزرگای محلی زلزله ML

زلزله 5 تا 5/7 باشد : مقیاس امواج سطحی زمین MS

زلزله بیشتر از 5/7 باشد : مقیاس امواج گشتاوری زمین MW

3_ مقیاس ریشتر :

همان مقیاس بزرگای محلی ML می باشد و بزرگای آن بر مبنای دامنه حرکت زمین سنجیده می شود. اگر دامنه موج یکی زلزله 10 برابر دامنه اندازه گیری شده زلزله دیگر باشد آنگاه 1 ریشتر به بزرگای آن اضافه شده است.

دامنه موج

مفاهیم اولیه زلزله

 

 

 

 

جالب است بدانید در صورتی که یک واحد به بزرگای زلزله در مقیاس ریشتر اضافه گردد آنگاه انرژی آزاد شده آن 32 برابر می شود . بطور مثال انرژی یک زلزله 7 ریشتری، 1024 برابر زلزله 5 ریشتری است .

بطور میانگین در کره زمین و در طول شبانه روز 8000  زلزله 1 الی 2 ریشتری به وقوع می پیوندد و این میزان برای زلزله 7 الی 8 ریشتری 18 مورد در طول سال است .

انفجار حاصل از برخورد بمب اتمی به شهر هیروشیما معادل یک زلزله 6 ریشتری بوده و انرژی یک زلزله 8 ریشتری تقریبا معادل انفجار 15 میلیون تن TNT است . ( تقریبا معادل  600 هزار کشنده 5 محوره حاوی مواد منفجره )

در علم مهندسی مقیاس ریشتر چندان معیار دقیقی محسوب نمی شود و مقایسه مقاومت سازه ها برحسب ریشتر زلزله فنی نبوده و عوامل دیگری نظیر فاصله از کانون زلزله ، جنس خاک منطقه و …. نیز می توانند بر میزان آسیب پذیری سازه ها تاثیرگذاری باشد

دستگاه های اندازه گیری زلزله :

1_ لرزه نگار :

اصول کار این دستگاه براساس حرکت آزاد یک آونگ یا یک وزنه متصل به فنر است . حرکت آونگ با روش های مکانیکی ، نوری یا الکترومغناطیسی تقویت می شود .

به خروجی این دستگاه لرزه نگاشت گفته می شود که پارامترهایی نظیر مرکز زلزله ، بزرگای آن و جنس لایه های زمین و مشخصات آنها بدست می آید اما این اطلاعات مستقیماً توسط مهندس طراح سازه قابل استفاده نیستند .

2_ شتاب نگار :

اگر زمان تناوب دستگاه لرزه نگار نسبت به زمان تناوب امواج ناشی از زلزله خیلی کوچکتر باشد از دستگاه شتاب نگار استفاده می شود که نگهداری و استفاده از آن ساده تر است .

به خروجی دستگاه شتاب نگار ، شتاب نگاشت گفته می شود و شتاب ناشی از ارتعاش زلزله (شتاب ارتعاش زمین نسبت به شتاب ثقل زمین ) از آن بدست می آید . زلزله های مخرب ثبت شده دارای مقادیری از 0.10g تا 2.00g (g  : شتاب ثقل زمین =   9.81 ) بوده اند .

شتاب های خیلی بزرگ ملزم به تخریب بیشتر نیستند ، مدت زمان زلزله و فرکانس ( تعداد نوسان در یک ثانیه ) امواج تشکیل دهنده آن نیز میتوانند بر تخریب و انهدام سازه ها تاثیرگذار باشند .

رکورد زلزله :

امواج بوجود آمده ناشی از ارتعاشات زلزله باعث ایجاد لرزش های عمودی و افقی در سطح زمین می شوند یعنی به دو صورت موازی با سطح زمین ( افقی ) یا عمود برسطح زمین (مولفه قائم ) می باشند .

تعریف : شتاب نگارها تاریخچه ای از شتاب را برای طول رخداد زلزله ثبت می کنند و به مجموعه ای از  دو شتاب نگاشت مربوط به دو مولفه افقی متعامد و یک شتاب نگاشت مربوط به مولفه قائم رکورد زلزله گفته می شود . در این رکورد ها سه اوج شتاب (PGA) ثبت می شود که مقادیر هر یک از آنها با یکدیگر متفاوت است .

رکورد ثبت شده زلزله نوث ریچ

اگر رکورد زلزله محل ثبت شتاب نگاشت در فاصله 15 کیلومتری گسل مولد زلزله باشد به آن رکورد زلزله نزدیک گسل گفته شده و و رکوردهای آن نیز پالس گونه است ، در غیر اینصورت رکورد زلزله دور از گسل گفته می شود و شتاب نگاشت آن هموارتر است

در زلزله های دوراز گسل PGA مولفه قائم از افقی کمتر است زیرا مولفه قائم نسبت به افقی خفیف تر است و بالعکس هرچه به گسل نزدیکتر باشیم با توجه به مکانیزم گسل ممکن است PGA مولفه قائم بیشتر از افقی باشد و طبیعتا مخرب تر است .

زلزله های مبنای طراحی :

در آئین نامه های لرزه ای ، معمولا زلزله های مشخصی جهت طراحی ملاک عمل قرار می گیرند که آثار ناشی از هریک در مرحله ای از طراحی استفاده می شود . مهمترین موارد زلزله بهره برداری ، زلزله طرح و زلزله حداکثر می باشند .

ویراش چهار استاندارد 2800، زلزله طرح و بهره برداری را ملاک طراحی و کنترل ساختمان ها قرار می دهد . آئین نامه ها معمولا عمر مفید یک ساختمان را 50 سال درنظر می گیرند .

مفاهیم اولیه زلزله

طیف بازتاب ساختمان :

به نموداری که محور قائم آن ضریب بازتاب ساختمان ( B ) و محور افقی آن زمان تناوب سازه ( T ) باشد طیف بازتاب ساختمان گفته می شود. مقدار ضریب B برحسب مقادیر مختلف  T بدست می آید .

مفاهیم اولیه زلزله

طیف طرح استاندارد :

طیف طرح استاندارد ، منعکس کننده اثر حرکت زمین بر سازه ها برای زلزله طرح می باشد . برای بدست آوردن طیف طرح استاندارد کافی است که مقادیر بازتاب ساختمان را در پارامترهای نسبت شتاب مبنای طرح ( A ) ، ضریب اهمیت ساختمان ( I ) و عکس ضریب رفتار ساختمان (RU/1) ضرب کنیم .

طیف طرح استاندارد در واقع مقدار ABI/RU را برای مقادیر مختلف زمان تناوب ارائه می دهد .

*در نهایت طیف طرح استاندارد ، طیف مبنا جهت طراحی اغلب ساختمان ها است که مهندسان عمران از آن استفاده میکنند . در شرایط خاص با توجه به اهمیت سازه و نوع خاک استفاده از طرح ویژه ساختگاه الزامی است .

تدوین: مهندس محسن مهدی دوست

مفاهیم اولیه زلزله

به اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

شرکت اندیشه بنای حاتم (شماره ثبت 3524) با نام تجاری “حاتم بنا” متشکل از نخبگان علمی و عوامل اجرایی مجرب و دارای تجربه گران بها در صنعت ساختمان و شناخت کامل از انواع مختلف سقف ها و اسکلت ها می باشد.بنابر ضرورت استفاده از روش های نوین و یافتن روشی با کیفیت و سرعت و ایمنی بالا و همچنین قابل رقابت مالی با دیگر سقف ها با تکیه بر دانش فنی روز و توان اجرایی، قدم به عرصه تولید قالب غیر ماندگار وافل و طراحی و اجرای سیستم سقف وافل حاتم نهاده است.

 • آدرس: شهریار، شهر جدید اندیشه فاز 4، مجتمع اداری تجاری ارغوان، طبقه چهارم اداری، واحد 269 و 270
 •  
 • سایت: www.HatamBana.com
 •  
 • ایمیل: info@HatamBana.com
 •  
 • شماره های تماس:

021 – 65353710

0912 – 3365235

0912 – 0192363

ابعاد قالب وافل

ابعاد قالب وافل

ابعاد قالب وافل

ابعاد قالب وافل
با توجه به پارامتر های کیفی مختلف سیستم سقف وافل و رشد استقبال بی نظیر ما را بیش از این متعهد می سازد تا بیشتر در کنار جامعه مهندسین و پیمانکاران و کارفرمایان محترم باشیم. نوع و ابعاد قالب وافل و استقاده از سیستم سقف وافل دوطرفه و یا یک طرفه پارامتر هایی است که بیشتر بایستی به تشریح آن بپردازیم تا افرادی که از این امکان استفاده از سقف وافل می باشند با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب سقف مناسب گام بردارند. فاکتور های مهم در اجرای سقف خود دهانه و وزن سقف می باشد که هر دو آن به ابعاد قالب وافل بستگی دارد که بایستی مهندسان طراح و محاسب در طراحی سقف ها مد نظر قرار دهند.

چنانچه در طراحی و انتخاب سیستم سقف وافل، سیستم قالب وافل یک طرفه انتخاب گردد قالب های وافل حاتم به ابعاد 65 طولی به ارتفاع 25 سانتی متر می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. چون هم نشیمن مناسب پروفیل های زیرسازی سقف می باشد و هم به صورت دکوراتیو در محل هایی مانند پارکینگ ها و کوریدور ها و لابی ها و فضای مشایی بدون پوشش جداگانه کاربرد دارد. در طراحی سیستم سقف وافل یک طرفه بار سقف همانند رفتار تیرچه در سیستم تیرچه بلوک به تیر های مقابل در یک جهت و به صورت یک طرفه عمل می کند و بار آن با لحاظ کردن بار های مرده و زنده سقف با انتقال بار به تیر های مقابل هم طراحی می گردد.

ابعاد قالب وافل

لازم به توضیح است که سیستم سقف وافل یک طرفه با قالب وافل یک طرفه حاتم از نظر رفتار سازه ای همانند سیستم سقف تیرچه بلوک است ولی از نظر کیفی تفاوت های زیادی دارد که خالی از لطف نیست در اینجا به مزیت های ویژه آن بپردازیم:

1- در سیستم تیرچه بلوک فوندوله پایین تیرچه دارای ضریب انبساطی یکسانی با بتن آن نیست.

2- بتن پاشنه تیرچه در محیط کارگاه فاقد کیفیت لازم بوده و دانه بندی درستی ندارد و مقاومت آن پایین است.

3- عدم پیوستگی مناسب بتن پاشنه تیرچه و بتن سقف.

4- جوشکاری خاموت تیرچه که منسوخ شده است ولی در سقف وافل تیرچه ها با سنجاق به همدیگر بافته می شوند.

5- به دلیل وجود بلوک و یا پلی استایرن در خیلی مواقع بتن تیرچه ها به درستی ویبره نمی شود و اشکالات اجرایی آن پنهان است.

6- به علت عدم استقامت بلوک و یا پلی استایرن خطرات احتمالی اجرایی وجود دارد.

7- جهت چیدمان تیرچه ها و فیکس کردن آنها اغلب فوندوله سر آن شکسته تا تیرچه ها بین دو تا تیر مقابل هم قرار گیرد که این امر موجب می گردد میلگرد های سر تیرچه فاقد کاور بتنی باشند و عدم پوشش مناسب بتن در آن محل مواردی است که بیشتر مارا ترقیب می کند تا قالب وافل یک طرفه حاتم جایگزین مناسبی برای سقف تیرچه بلوک باشد.

در سیستم سقف وافل دوطرفه با توجه به تعدد قالب های وافل و تفاوت مشخصات فنی و ابعاد آنها و کیفیت های متقیر موجود در بازار متناسب با طول دهانه ابعاد قالب وافل دوطرفه حائز اهمیت است. بعضی از مهندسان طراح با ارتباط حسنه ای که با بعضی از تولید کنندگان قالب وافل داشته در اکثر مواقع قالب وافل مورد نظر را به کارفرما تحمیل می کنند و کارفرما پس از طراحی و تایید نقشه های سازه ناچار به استفاده از همان قالب وافل مورد نظر مهندس محاسب می باشد و این امر موجب بروز مشکلات بعدی برای کارفرما می باشد. چنانچه مهندسان محترم محاسب از انتقاع فروش قالب وافل مورد نظرشان پرهیز نمایند.


قطعا در طراحی سازه رویکرد اقتصادی مثمر ثمر بوده و توصیه می گردد کارفرمایان و مهندسان محترم طراح سازه قبل از طراحی یا آشنایی، از انواع قالب های وافل موجود در بازار و آگاهی از ابعاد قالب وافل و مشخصات فنی، قالب وافل مناسب را انتخاب و در طراحی سازه مد نظر قرار دهند چون ابعاد مختلف قالب وافل دارای وزن های متفاوت در طراحی سقف و سازه می باشد که هر چه بار مرده سقف کمتر گردد یک سازه کاملا اقتصادی و مطلوب خواهیم داشت و توصیه دیگر اینکه قبل از طراحی قالب گذاری و قالب چینی وافل بر روی پلان معماری انجام گیرد تا قالب های انتخابی مناسب با دهانه میانی ستون ها باشند تا حد المکان از قالب های نیمه پرهیز گردد.


در بعضی طراحی ها مشاهده گردیده با جابجایی 5 یا 10 سانتی متر ستون ها بدون اینکه در جانمایی پارکینگ ها و الزامات معماری تاثیر گذار باشد قالب های بین دهانه ها به درستی فیکس می گردند و چنانچه این جابجایی 5 یا 10 سانتی متری ستون ها صورت نگیرد قالب ها در آن محل فیکس نمی گردند و به ناچار بایستی آن محل را با بتن پر کرد که خود موجب افزایش بار سقف می گردد پس نتیجه میگیریم قبل از طراحی معماری و سازه توجه به چیدمان قالب ها و انتخاب قالب مناسب باعث می گردد سازه اقتصادی ایمن و پایدار و زیبایی داشته باشیم.

به اشتراک گذاری

ابعاد قالب وافل

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

شرکت اندیشه بنای حاتم (شماره ثبت 3524) با نام تجاری “حاتم بنا” متشکل از نخبگان علمی و عوامل اجرایی مجرب و دارای تجربه گران بها در صنعت ساختمان و شناخت کامل از انواع مختلف سقف ها و اسکلت ها می باشد.بنابر ضرورت استفاده از روش های نوین و یافتن روشی با کیفیت و سرعت و ایمنی بالا و همچنین قابل رقابت مالی با دیگر سقف ها با تکیه بر دانش فنی روز و توان اجرایی، قدم به عرصه تولید قالب غیر ماندگار وافل و طراحی و اجرای سیستم سقف وافل حاتم نهاده است.

 • آدرس: شهریار، شهر جدید اندیشه فاز 4، مجتمع اداری تجاری ارغوان، طبقه چهارم اداری، واحد 269 و 270
 • سایت: www.HatamBana.com
 •  
 • ایمیل: info@HatamBana.com
 •  
 • شماره های تماس:

021 – 65341096

021 – 65363577

0912 – 3365235

0912 – 0192363

تاریخ شهرسازی جهان اسلام

تاریخ شهرسازی جهان اسلام

وسعت تاریخی، گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی در شهرسازی جهان اسلام

تاریخ شهرسازی جهان اسلام

تاریخ شهرسازی جهان اسلام، شهر ها و اشکال گوناگون زندگی شهر نشینی که در این کتاب به آنها می پردازیم. از نمای کلّی جهان اسلام گرد آمده و از حوزه‌ی وسیعی برخوردارند، از این بابت تحقیق، تدوین و ارائه یک مطالعه پربار و منسجم، کاری دشوار و بسیار طولانی را می طلبد، که در این مجموعه محدوده هایی با تسلسل تاریخی تنگاتنگ و نیز مناطق مختلف سرزمین هایی معین، یا پیوند های قومی هم نژاد مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت تحقیق نسبتا جامع و مختصر ارائه می شود.

 

در حالی که شهرنشینی و شهر های مورد نظر دوره ای مشخص و محدود، یعنی چهارده قرن پیش تاکنون، را دربر می گیرد، با کمال شگفتی بر پهنه ای بسیار وسیع گسترده شده و در سه گوشه ی جهان کم و بیش مهم و باستانی گسترش یافته است، و در تعداد زیادی از تمدنها، ایدئولوژیها و نژاد های گوناگون سهم چشمگیری ایفا کرده است. در آغاز، از تاکید بر امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی، توسعه پالاینده ای شکل گرفت و به بهبود شرایط زندگی ختم شد. سپس، چه در زمان امپراطوری های مافوق ملی خلفای اولیه مانند امویان و عباسیان، و چه در چارچوب سیاست حکام منطقه ای به صورت ایالت در اروپا، در محدوده ی مدیترانه و در آسیا در طول تمامی دوران قرون وسطی، و چه در زمان شکل گیری مجدد اتحادیه ی امپراطوری ها، توسط عثمانی ها، صفویان و مغولان، سازماندهی شهری پدیدار می شود.

 

در تمام این دوران، در شهر های اسلامی حیات، خلاقیت، توانمندی، و بازسازی دستخوش هیچگونه توقفی نشد و بر بحران های رکود اقتصادی فائق آمدند و آنها را از سر راه برداشتند. نقش  این شهر ها، از زاویه سیاسی، توسعه اقتصادی و جمعیتی، بسط فرهنگی، و نیز تاثیر گذاری بر خارج از محدوده ها، آن بوده که بر فراسوی شعاعی گسترده از طریق شالوده های جدید احیا شدند و بروز آنها از طریق سیستم های جدید شهری و سرزمینی از طریق استقرار بعد از برهم ریختگی، تحقق یافت. وسعت منطقه مورد نظر با وجود گستردگی، نسبت به محدوده شبه جزیره عربستان، شامل سرزمین های مهم از طریق توسعه شتابان اسلام در پنجاه سال اول ظهور، و سپس پیشروی کندش در سرزمین های مجاور، به تقویت حضور آن در محدوده جغرافیایی تقریبا پیوسته انجامید.
(منطقه یاد شده تقریبا با محدوده هایی که امروز، به عنوان سرزمین های اسلامی شناخته شده اند، منطبق است)

 

این پهنه از اقیانوس اطلس تا دریای چین، از خلیج گینه تا آسیای مرکزی، از بالکان تا اندونزی، از شاخ آفریقا تا خلیج بنگال، گسترده می شود. این سرزمین ها متضمن جنبه های گوناگون اند و از تنوع پر دامنه ای در زمینه های اقلیمی و زیست محیطی، از قبیل سواحل مدیترانه ای، دره ها، رودخانه های وسیع، فلات ها و رشته کوه ها و کوهستان ها، مناطق حاره ای و نیمه خشک که بین آنها سرزمین های کویری و بیابانی آفریقا و آسیا قرار میگیرد و در آنها جمعیت ها و اقوام مختلف در مراکز بزرگ شهری زندگی می کردند و می کنند،برخوردارند.

 تاریخ شهرسازی جهان اسلام

اسلام در آغاز، به منظور بسط و گسترش در جهان و در پی فتح و استقرار دین و آئین جدید اساسا به دلیل زبان قومی و فرهنگ عربی که نتیجه آن پدید آمدن نوعی وحدت در این سرزمین به شمار می آید، با تعداد زیادی از اقوام مختلف در تضاد قرار گرفت. این تقابل گاهی با دولت ها بوده و به از بین بردن و تعویض آن ها منجر شده و گاهی نیز تحلیل بردنشان در خود بروز کرده است. گاهی از طریق تشکیل سپاهیان و دعوت از کارگران و افراد زحمتکش و بردگان به اسلام، صورت می گرفت.

 

با توجه به فهرست گسترده ای از فرهنگ های مختلف مربوط به اقوام گوناگون، از جمله هلنی – رومی، بیزانسی، عبری، قبطی، اتیوپیایی، عرب های پیش از اسلام، بربر، سودانی، ویزیگوت، اسپانیایی، ارمنی، گرجی، اسلاو، کرد، پارت-ساسانی، بودایی، ترک، ترکمن، مغول، چین و هند (مستقل از ریشه این اقوام)، از بابت پیچیدگی شرایط گسترش اسلام و شکل گیری شهر های اسلامی در فضا هایی که قبلا در آنها فرهنگ اقوام یاد شده جاری بوده، و بسیاری از آنها به سنت های شهر نشینی دوران باستان مجهز بودند، به اندیشه وادار می شویم.

 

وجود سه جنبه متفاوت، یعنی تاریخ، موقعیت جغرافیایی و تنوع قومی و نیز امکانات نامحدود ترکیب و آمیز آنها با فرهنگ اسلامی، به عرضه نوعی وحدت در بسیاری از مفاهیم بین آنها منجر شده است، از سوی دیگر، با توجه به سه عامل یاد شده، اختلاف زیادی در میان پدیده های شهری پیش آمده است؛ به طوری که هرگاه تاریخ از جهاتی در روند گسترش خود قابل بازیافت باشد، و نیز با مطالعه عمیق تحرک ها و انگیزه ها، مشخص می شود که ارتباطات در پیوند ها و آیین ها و ادغام آنها در سطح محلی و منطقه ای، دامنه تاریخ گسترش می یابد.

شهر های اسلامی با استخوان بندی و شیوه استقرار مربوط به خود و تحمیل آنها به مناطق مختلف تجلی می یابند. شکل این استقرار گاهی جهت دار و در قالب نظم های اقتصادی – تولیدی در بافت های متراکم مختلف محیط و به صورت ترکیب جمعیتی مجموعه های گوناگون مردمی با نژاد ها، زبان ها و لهجه های مختلف بوده است (لهجه های گوناگون عربی اغلب در کنار یکدیگر قرار می گرفته اند ولی در زبان رسمی بیانگر عبادت و نیایش مشترک اند)، گاهی در این شهر ها اقلیت های رسمی شناخته شده مذاهب دیگر در محله ها یا شهرک های مخصوص خود ساکن اند (مسیحیان و یهودیان در محدوده مدیترانه، پیروان مکتب اصالت روح و مسیحیت در صحرای جنوبی آفریقا و زرتشتیان، هندو ها و بودائیان در آسیا.)

غالبا مشاهده شده است که هر یک از گروه های یاد شده در بالا، در محله های خود ساکن شده و با سایر گروه ها در نمی آمیزند (این موضوع بر اساس یک عرف رسمی با حفاظت از هویت ملی مرتبط است) و در نتیجه به حیات شهری سرشتی قطبی می داد و این قطب های مختلف به بیان دیگر حاملان مذاهب، فلسفه ها، و فرهنگ و هنر های گوناگون، براساس درک متقابل در جوار یکدیگر، با زندگی مسالمت آمیز بوده و این همزیستی بر پایه اصول برادری که شالوده تمام فرهنگ ادیان مختلف است، استوار شده است.

اگر گاهی ویژگی های یاد شده محو شده اند و در قرن اخیر متاسفانه برخی رفتار های یاد شده به دست فراموشی سپرده شده اند، ناشی از گرایش و گسترش افکار ملی گرایی و نیز فراموشی و کنار گذاتشن بوده است؛ توجه و تمایل به تعیین مرز های مشخص و دقیق و همچنین تشکیل گروه های خاص و متمایز براساس زبان یا مذهب، وجود و حضور اعضای گروه های مختلف، در حال حاضر یکی از مشخصه های بارز شهر های تاریخی جهان اسلام به شمار می آید. و این ویژگی چه در شرایط معمول که در آن گروه های اسلامی به طور مشخص در اکثریت و نیرومند باقی مانده اند، و چه در شهر هایی با فضا های جانبی چون “کانو”، “تفلیس” و “بنارس”، که در آنها مسلمانان در اقلیت اند، قابل تشخیص است.
تاریخ شهرسازی جهان اسلام

تاریخ شهرسازی در جهان اسلام

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

شرکت اندیشه بنای حاتم (شماره ثبت 3524) با نام تجاری “حاتم بنا” متشکل از نخبگان علمی و عوامل اجرایی مجرب و دارای تجربه گران بها در صنعت ساختمان و شناخت کامل از انواع مختلف سقف ها و اسکلت ها می باشد.بنابر ضرورت استفاده از روش های نوین و یافتن روشی با کیفیت و سرعت و ایمنی بالا و همچنین قابل رقابت مالی با دیگر سقف ها با تکیه بر دانش فنی روز و توان اجرایی، قدم به عرصه تولید قالب غیر ماندگار وافل و طراحی و اجرای سیستم سقف وافل حاتم نهاده است.

 • آدرس: شهریار، شهر جدید اندیشه فاز 4، مجتمع اداری تجاری ارغوان، طبقه چهارم اداری، واحد 269 و 270

 • سایت: www.HatamBana.com
 •  
 • ایمیل: info@HatamBana.com
 •  
 • شماره های تماس:

021 – 65341096

021 – 65363577

0912 – 3365235

0912 – 0192363

مزایای سقف وافل

مزایای سقف وافل نسبت به سقف تیرچه بلوک

مزایای سقف وافل

مزایای سقف وافل

سیستم قالب بندی سقف وافل بسیار شبیه سیستم تیرچه و یونولیت بوده و نیاز به نیروهای تخصصی با آموزش ویژه ندارد و هر اکیپ اجرایی و آرماتوربندی به راحتی قادر به اجرای سقف وافل می باشد. قالب وافل از نوع قالب غیرماندگار سقف محسوب می شود، یعنی پس از بتن ریزی سقف، از بتن جدا شده و امکان استفاده مجدد از قالب در سقف های بعدی یا پروژه های بعدی را دارا می باشد و پس از اتمام عمر مفید آن قابل بازیافت است. با این خصوصیت، تمامی بلوک های سقفی را می توان از ساختمان حذف کرد و این علاوه بر حفظ منابع ملی به استحکام، سبک سازی و ایمنی بیشتر ساختمان در زمان وقوع زلزله کمک خواهد کرد.
با توجه به شکل قالب تمامی تیرچه های پیش ساخته به همراه مشکلات نصب آنها در سقف حذف خواهد شد و به دلیل اجرای تیرچه درجا از نظر فنی بسیار بهتر و با کیفیت بیشتر اجرا می شود. همچنین به دلیل استحکام قالب هنگام اجرای سقف، نیروهای اجرایی به راحتی می توانند بر روی قالب تردد داشته باشند بدون آنکه نگران شکستن قالب یا در رفتن آن از محل باشند و این به امنیت جان کارگران و سهولت اجرا کمک زیادی خواهد کرد.

 • با استفاده از قالب غیرماندگار وافل ، سقف بصورت تیرچه درجا و بدون نیاز به انواع بلوک سقفی و یونولیت و بصورت دال موجوف یك طرفه اجرا خواهد شد. با استفاده از قالب غیرماندگار ، به دلیل استفاده مكرر، قابلیت بازیافت قالب ها، امكان كنترل كیفیت سقف ها و اجرای سریع و آسان می توان با رعایت كلیه آیین نامه ها و روشهای اجرایی موجود، تحولی در اجرای صنعتی سقف ها ایجاد نمود.
 • حذف یونولیت در این سیستم باعث کاهش خطرات آتش سوزی میشود، در حال حاضر کمیته های تخصصی مرکز تحقیقات مسکن در حال بررسی ممنوعیت استفاده از یونولیت در ساخت و سازه های شهری می باشند.

 • در این سیستم ضمن رعایت ضوابط آیین نامه ای، به دلیل سادگی حمل و اجرا، یكپارچگی بتن تیرچه با سقف، صلبیت بالای سقف و عدم دفن قالب ها در بتن باعث كاهش هزینه ها و نیز افزایش ایمنی و مقاومت در برابر زلزله می گردد .

 • زیر سازی این سقف مشابه سقف تیرچه و بلوک و مطابق با آیین نامه ها می باشد، برای اجرای سقف، ابتدا جک ها و زیر سازی مناسب با پروفیل های چوبی یا فلزی یا مصالح مشابه موجود در هر كارگاه ساختمانی انجام و در صورت افزایش ارتفاع طبقات داربست مناسب یا سازه های قابل مونتاژ اجرا می گردد. سپس قالبهای پلاستیكی روی آنها چیده شده و حداقل میلگرد های محاسباتی تیرچه ها در قسمت تحتانی قالب ها اجرا می گردد، در ادامه مش فوقانی با استفاده از اسپسیر روی سقف قرار میگرد، همچنین لازم است میلگرد های تحتانی و فوقانی سقف توسط سنجاقی مطابق با جزئیات ارائه شده توسط محاسب به یکدیگر متصل شوند(بدون نیاز به هیچ گونه جوشکاری). بدلیل اجرای درجای تیرچه ها در اغلب موارد نیازی به هر گونه جوشكاری، ساخت خرپا و میلگرد مونتاژ نبوده و تنها شامل آرماتورهای اصلی، تقویتی و منفی می باشند.

 • به دلیل باربری دوطرفه در سقف وافل دیگر نیازی به استفاده از تیرچه دوبل نداریم كه این امر باعث سبک سازی و كاهش هزینه ها می گردد.

 • در صورت استفاده از بتن با روانی مناسب، پخش، تسطیح و ویبره مناسب آن ، می توان با خروج آسان قالب شاهد سطح مطلوب بتن نمایان یا اكسپوز بود و حتی در صورت تمایل در مشاعات و پاركینگ ها سطح بتن را رنگ آمیزی كرده و سایر آیتم های نازک كاری را حذف نمود .

 • در صورت تمایل می توان با نصب قطعاتی بین قالب ها و در محل تیرچه و ژوئن ها محل عبور تاسیسات را بدون نیاز به تخریب، داخل سقف ها پیش بینی نمود كه این امر باعث حذف عملیات پوكه ریزی یا كف سازی جهت تاسیسات، جلوگیری از پوسیدگی، عایق كاری و تعمیر ارزان و در نهایت سبک سازی اسكلت خواهد شد .

 • با قرار دادن صفحه های پیش ساخته فلزی جوش شده یا قطعات گالوانیزه مناسب داخل قالب ها قبل از بتن ریزی می توان ساپورت های مناسب جهت تاسیسات، نصب آویز و اجرای سقف كاذب را پیش بینی نمود كه هزینه های بعدی را كاهش خواهد داد .

مزایای سقف وافل

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
قالب وافل یک طرفه ، سقف وافل یک طرفه

قالب وافل یک طرفه حاتم و شناخت بهتر سقف وافل یک طرفه

قالب وافل یک طرفه ، سقف وافل یک طرفه

قالب وافل یک طرفه حاتم

همانطور که می دانید، قبل از ظهور قالب وافل یک طرفه حاتم و سقف وافل یک طرفه، سقف های تیرچه بلوک به وفور مورد استقابل طراحان و مجریان ساختمان ها بود. در اغلب ساختمان های بتنی که تا 8 طبقه بودند تمایل طراحان و به ویژه کارفرمایان به سقف های تیرچه بلوک بود و این سقف ها نمونه بارز سقف های یک طرفه بودند که عملکرد یک طرفه را دارند. جهت روشن شدن نقش قالب وافل یک طرفه حاتم و مزایای آن لازم است ابتدا سقف های تیرچه بلوک را تشریح نماییم:

سقف تیرچه بلوک از 3 قسمت اصلی شامل تیرچه ، بلوک های پر کننده (یا یونولیت) و دال بتنی تشکیل شده است.
تیرچه: تیرچه های مورد استفاده در سقف های تیرچه بلوک، عملکردی مشابه خرپای فولادی دارند که در آنها آرماتور های طولی به عنوان یال های فوقانی و تحتانی استفاده شده و آرماتور های مورب نقش اعضای مورب خرپا را خواهند داشت. در این تیرچه ها آرماتور های طولی تحتانی داخل بتن پاشنه قرار می گیرند. بتن پاشنه معمولا دارای ضخامت 3 تا 5 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر بوده و برای بتن ریزی آنها در بحث های اجرایی از قالب های ماندگار سفالی به فندوله استفاده می شود (به همین دلیل به این تیرچه ها، تیرچه فندوله ای نیز می گویند). در بعضی موارد به منظور افزایش ظرفیت خمشی تیرچه ها، از آرماتور های تقویتی در قسمت تحتانی تیرچه نیز استفاده می شود.

قالب وافل یک طرفه ، تیرچه بلوک

در طراحی سقف های تیرچه بلوک، غالبا به تیرچه ها به صورت دو سر مفصل نگاه شده و این موضوع سبب می شود که تیرچه برای لنگر مثبت وسط دهانه طراحی شوند. به همین دلیل، پایین تیرچه در کشش و بالای آن در فشار است. البته موضوعی که باید توجه شود آن است که میلگرد فوقانی تیرچه، بیشتر جنبه اجرایی داشته و برای تحمل فشار در بحث خمش طراحی نمی شود. قابل ذکر است که مهمترین ضوابط طراحی سقف های تیرچه بلوک، در نشریه شماره 543 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و در انتهای این نشریه، جداول آماده برای طراحی سقف های تیرچه بلوک نیز در دسترس است.

از طرفی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نیز برخی از ضوابط سقف های تیرچه بلوک ارائه شده است. به طور مثال مطابق بند (9-14-6-2-1) مبحث نهم، عرض تیرچه ها نباید از 100mm کمتر باشد و ارتفاع کل آنها نباید از 3/5 برابر حداقل عرض بیشتر باشد. همچنین فاصله آزاد بین تیرچه ها نباید بیشتر از 750mm باشد. از طرفی مطابق بند (9-14-6-2-4) مبحث نهم، ضخامت دال فوقانی نباید کمتر از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه ها و کمتر از 50mm باشد.

دید مهندسی

یکی از خواص ذاتی مصالح بتنی این است که در فرایند رسیدن به مقاومت مورد نظر، تمایل به انقباض و کاهش حجم دارند. با توجه به اینکه در ساختمان های بتنی، سقف با تیر های اطراف به صورت یکپارچه اجرا می شود، در مقابل کاهش حجم بتن سقف، مانع وجود داشته و در سقف تنش های کششی به وجود می آید. بنابراین لازم است برای کنترل ترک های ناشی از این تنش ها، از آرماتور استفاده شود. در ادبیات مهندسی به آرماتور هایی که به منظور کنترل پدیده انقباض بتن مورد استفاده قرار می گیرند، آرماتور های حرارتی یا آرماتور های حرارت و جمع شدگی گفته می شود. این آرماتور ها باید در دو جهت متعامد به صورت یکنواخت توزیع شوند. دقت کنید که این آرماتور ها عملکرد سازه ای ندارند و صرفا برای جلوگیری از ترک خوردن سقف در اثر انقباض بتن مورد استفاده قرار می گیرند.

قالب وافل یک طرفه ، تیرچه بلوک

بلوک های پر کننده:

در سقف های تیرچه بلوک که عملکردی یک طرفه دارند، قسمت عمده ای از نواحی پایینی سقف تحت کشش قرار گرفته و بتن آن ترک میخورد. در نتیجه این قسمت از سقف، اثری در ظرفیت باربری خمشی آن نخواهد داشت. با توجه به این موضوع می توان با استفاده از مصالح سبک نظیر بلوک های تو خالی، بخشی از بتن این قسمت از سقف را حذف کرده و بار مرده سقف را کاهش داد. همچنین خوب است بدانید که از نظر اجرایی، این بلوک ها علاوه بر کاهش بار مرده سازه، نقش قالب سقف برای بتن ریزی را نیز بر عهده می گیرند.

بلوک های مورد استفاده در این نوع سقف دارای انواعی نظیر بلوک سیمانی، سفالی و پلی استایرن (یونولیتی) هستند که امروزه با توجه به وزن زیاد بلوک های سیمانی و سفالی، از آنها کمتر استفاده می شود.

دال بتنی:

پس از نصب تیرچه ها و قرار دادن بلوک بر روی آنها، به منظور جلوگیری از تغییر شکل بیش از حد تیرچه ها در مرحله بتن ریزی و قبل از به مقاومت رسیدن بتن، زیر تیرچه ها پایه های موقت قرار گرفته و سپس سقف بتن ریزی می شود. در این حالت، بتن فضای بین بلوک ها و روی آنها را پر کرده و صفحه ای بتنی (منظور دال) به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر بر روی سقف ایجاد خواهد شد (ضخامت دال بستگی به نیاز های طراحی دارد).

پس از خشک شدن بتن و رسیدن به مقاومت مورد نظر، عملا تیرچه به صورت تیر هایی با مقطع T شکل درآمده که در کنار هم قرار گرفته اند و سقف یک طرفه را تشکیل داده اند.

آشنایی با سقف وافل

خلاصه ای از نحوه اجرای سقف های تیرچه بلوک

برای اجرای سقف های تیرچه بلوک، ابتدا لازم است تیرچه ها در فواصل از پیش تعیین شده (معمولا 50cm) در کنار هم قرار گیرند. سپس برای تحمل وزن بتن ریزی، پایه هایی موقت زیر تیرچه ها نصب می گردد که اصطلاحا به آنها شمع نیز گفته می شود. همزمان فضای بین تیرچه ها نیز با بلوک های پر کننده نظیر بلوک های سفالی یا یونولیتی پر می شود. در مرحله بعد، میلگرد های دیگر سقف نظیر میلگرد های حرارت و جمع شدگی در محل های مورد نیاز نصب شده و در نهایت بتن ریزی سقف انجام می گردد و پس از گذشت چند روز و عمل آوری بتن، می توان قالب ها و تکیه گاه های موقت زیر تیرچه ها را برداشت.

با توجه به توضیحات فوق و تشریح سقف های تیرچه بلوک در میابیم از 3 عنصر تشکیل دهنده سقف های تیرچه بلوک دو عنصر تیرچه و بلوک های پر کننده و نحوه اجرای سقف های تیرچه بلوک دارای مشکلات و معایب عدیده می باشند.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
تاریخچه سقف وافل

تاریخچه سقف وافل

تاریخچه سقف وافل

تاریخچه سقف وافل
سقف وافل یا مشبک با تیرچه های عمود بر هم به مفهوم امروزی و انتقال بار به طرفین و رفتار باربری دو طرفه از دیر باز برای بشر شناخته شده است. در سال 518 پیش از میلاد در بنای تخت جمشید بعنوان پایتخت جدید هخامنشیان الوارهای چوبی عمود برهم با رفتار باربری دو طرفه در سقف ها بکار رفته است. در بنای آکروپولیس یونان سقف  وافل با رفتاردوطرفه بکار رفته و امروزه همه دنیا این معماری جالب را می ستایند اما در حالی که  در عصر خود معماران آن زمان ارزش چندانی برای آن قایل نبودند.

تاریخچه سقف وافل
تاریخچه سقف وافل

نمونه بارز دیگر سقف وافل در نقاشی داوینچی ایتالیایی دیده میشود داوینچی در نقاشی موسوم به شام آخر با کمک یک نخ در جهات محوری نقطه انتهای میز خطوط کف و لبه های قایم از شش ستون سقفی را به تصویر کشیده و لبه های چپ راست از خط افق خطوط اریب را تا پا گوشه های سقف ادامه داده و نقاطی برای خطوط افقی در سقف ترسیم کرده و یک اثر کاملا متقارن مشابه سقف وافل را به نمایش گذاشته است.

در قرن19 میلادی با گسترش علم سازه و رشد صنعت تغییرات بنیادی در سازه ها و معماری بناها ایجاد گردید شرایط اجرای سازه ای و معماری سقف وافل نسبت به بناها قدیمی شد و علم مهندسی موجب تغییرات بنیادی و تحول در ساخت و ساز شد و اجرای سازه با دهانه بلند که همواره مشکل بود نقطه هدف مهندسان قرار گرفت و با ظهور سقف وافل رفع مشکل شد  و سیستم سقف وافل کلاسیک در آمریکا و کشورهای اروپایی برای تامین دهانه بلند بدون نیاز به ستون مورد توجه قرار گرفت و در ساخت انواع بناها مانند پارکینگ ها، برج های مسکونی، تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها و فرودگاه ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و درادامه به سازه های مهمی که در اروپا از سازه با سقف وافل استفاده شده به شرح زیر میتوان اشاره کرد:

متروی واشنگتن

ساختمان لجستیک و ارتباطات مادرید اسپانیا

سالن گابریس کالیفرنیا

تئاتر ملی بریتانیا

تاریخچه سقف وافل
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
تفاوت قالب وافل یک طرفه با دوطرفه

تفاوت قالب وافل دوطرفه و یک طرفه

عملکرد یک طرفه:

سقف های با قالب وافل یک طرفه با عملکرد خمشی خود در یک راستا، عملا بارهای ثقلی را به تکیه گاه دو طرف خود (و نه چهار طرف) انتقال می دهند. به عبارت دیگر، کل بار قفلی وارد بر سقف به دو تکیه گاه سقف منتقل شده و تکیه گاه های قرار گرفته در راستای دیگر، سهمی در باربری سقف ندارند.

سقف وافل یک طرفه
دید مهندسی:

برای طراحی سقف با عملکرد یکطرفه می توان با یک ساده سازی مهندسی، سقف را به تعداد تیر موازی با هم تقسیم کرد و هر یک از این تیر ها را به صورت جداگانه طراحی نمود. به بیان ساده تر می توان گفت که سقف با قالب وافل یک طرفه ترکیبی از تیر های با مقطع یکسان (مثلا عرض یک متر) است که به صورت پهلو به پهلو قرار گرفته اند. با توجه به این موضوع، در سقف های با قالب وافل یک طرفه آرماتور های خمشی در یک امتداد قرار می گیرند.

عملکرد دوطرفه:

سقف های دوطرفه با عملکرد خمشی در دو راستای متعامد، بار های قفلی را به تکیه گاه های خود در این دو راستا منتقل می کنند. به عبارت دیگر در سقف های دوطرفه، همه تکیه گاه های سقف در باربری قفلی آن نقش دارند و طراحی سقف باید در هر دو راستای متعامد صورت گیرد.

سقف وافل دو طرفه
نکته:

در سقف های دوطرفه بار های وارد بر سقف توسط عملکرد خمشی آن در دو راستای متعامد به تکیه گاه های چهار طرف سقف منتقل می شوند. به عبارت دیگر، سقف در دو امتداد متعامد دچار انحناء شده و عمل انتقال بار را انجام خواهد داد. بنابراین در روند طراحی این گونه سقف ها می توان به طور ساده، سقف را به صورت نوار هایی متعامد تقسیم نمود و با توجه به لنگر های خمشی ایجاد شده در هر نوار، آرماتور خمشی مورد نیاز را برای آن محاسبه کرد. با توجه به این موضوع، در سقف های دوطرفه آرماتور های خمشی در دو امتداد متعامد بر تکیه گاه ها قرار می گیرند.

نگاهی دقیق تر به عملکرد یک طرفه و دوطرفه

به طور کلی عملکرد یک طرفه یا دوطرفه سقف ها به پارامتر های مختلفی از جمله نوع سقف، وضعیت تکیه گاه های طرفین سقف و نیز نسبت ابعاد سقف بستگی دارد. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که برای تعیین نوع عملکرد سقف، بهتر است به نکات زیر توجه شود:

1- بعضی از سقف ها از نظر سازه ای به گونه ای هستند که صرفا می توانند عملکرد یک طرفه داشته باشند (مانند سقف های تیرچه بلوک). در این نوع از سقف ها، وضعیت تکیه گاه ها و نسبت ابعاد دهانه ها تاثیری در جهت باربری سقف ندارد.

2- در سقف هایی که قادر به انتقالب بار به صورت دوطرفه هستند (مانند دال های بتنی)، عملکرد سقف با توجه به وضعیت تکیه گاه ها و نسبت ابعاد دهانه ها مشخص خواهد شد.

3- در بعضی از دهانه ها ممکن است سقف فقط در یک راستا دارای تکیه گاه بوده و یا سختی تکیه گاه ها در یک راستا نسبت به راستای دیگر بسیار کم باشد. در این حالت بار ها فقط می توانند به تکیه گاه های یک راستای سقف انتقال یابند. بنابراین عملکرد این سقف ها بدون در نظر گرفتن نوع سقف، یک طرفه خواهد بود.

4- در صورتی که نوع سقف توانایی انتقال بار را به صورت دوطرفه داشته باشد (مثلا سقف وافل دوطرفه) و تکیه گاه های اطراف سقف نیز شرایط مناسبی را تامین کنند، باز هم ممکن است رفتار سقف به صورت یک طرفه یا دوطرفه باشد. ثابت می شود که اگر نسبت ابعاد دهانه های سقف (بعد بزرگ به بعد کوچک سقف) بیشتر از 2 باشد، عملکرد سقف به صورت یک طرفه است. به عبارت دیگر اگر نسبت ابعاد طول به عرض سقف حداکثر برابر 2 باشد، سقف عملکردی دو طرفه خواهد داشت.

جمع بندی:

برای تکمیل بحث انجام شده در این بخش، می توان گفت که اگر سه شرط زیر به طور همزمان وجود داشته باشند، عملکرد سقف دوطرفه خواهد بود. از طرفی اگر هر یک از این شروط برقرار نباشد، سقف عملکردی یک طرفه خواهد داشت.

♦ نوع سقف قادر به انتقال دوطرفه بار ها باشد (مثلا دال بتنی ذاتا دوطرفه است ولی تیرچه بلوک ذاتا نمی تواند دوطرفه عمل کند و لذا همواره یک طرفه است).

♦ تکیه گاه های دال در هر چهار طرف وجود داشته و سختی آنها چندان با هم تفاوت نداشته باشد.

♦ نسبت ابعاد سقف حداکثر برابر با 2 باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
آشنایی با سقف وافل

آشنایی با سقف وافل و مفهوم عملکرد آن

آشنایی با سقف وافل

آشنایی با سقف وافل و مفهوم عملکرد آن

در ساختمان های متداول، سقف ها یکی از اصلی ترین اجزای سیستم باربر ثقلی سازه محسوب می شوند که وظیفه اصلی آنها، تحمل و انتقال بار های مرده و زنده وارد بر طبقاب به تیر ها و ستون های اطراف خود می باشد تا از این طریق، این بارها به صورت ایمن به شالوده ساختمان منتقل شوند. نکته ای که در اینجا باید توجه شود، آن است که با توجه به مساحت زیاد سقف در ساختمان، این قسمت از سازه بار مرده و زنده زیادی داشته و درصد بالایی از وزن کل سازه را به خود اختصاص می دهد.

یکی دیگر از وظایف مهم و کلیدی سقف ها، توزیع نیروهای جانبی ناشی از زلزله بین المان های باربر جانبی (قاب های خمشی و یا دیوار های برشی) می باشد. در مجموع باید گفت که با توجه به نقش بسیار مهمی که سقف در سازه دارد، نوع آن می تواند تاثیر زیادی بر رفتار سازه در برابر بار های ثقلی و جانبی داشته باشد. به همین دلیل مهندس طراح سازه باید با انواع سیستم های سقف و نحوه رفتار آنها آشنا باشد تا بتواند سیستم مناسبی را برای ساختمان خود انتخاب کند.

اطلاع از نکات مفهومی طراحی و اجرای سیستم سقف وافل برای یک مهندس طراح ضروری است و درک عمیق از مفهوم عملکرد سقف وافل لازمه کار طراحیست.

مفهوم عملکرد یکطرفه و دوطرفه سقف ها

عملکرد یکطرفه:

سقف های یکطرفه با عملکرد خمشی خود در یک راستا، عملا بارهای ثقلی را به تکیه گاه دو طرف خود (و نه چهار طرف) انتقال می دهند. به عبارت دیگر، کل بار قفلی وارد بر سقف به دو تکیه گاه سقف منتقل شده و تکیه گاه های قرار گرفته در راستای دیگر، سهمی در باربری سقف ندارند.

دید مهندسی:

برای طراحی سقف با عملکرد یکطرفه می توان با یک ساده سازی مهندسی، سقف را به تعداد تیر موازی با هم تقسیم کرد و هر یک از این تیر ها را به صورت جداگانه طراحی نمود. به بیان ساده تر می توان گفت که سقف یک طرفه ترکیبی از تیر های با مقطع یکسان (مثلا عرض یک متر) است که به صورت پهلو به پهلو قرار گرفته اند. با توجه به این موضوع، در سقف های یک طرفه آرماتور های خمشی در یک امتداد قرار می گیرند.

عملکرد دوطرفه:

سقف های دوطرفه با عملکرد خمشی در دو راستای متعامد، بار های قفلی را به تکیه گاه های خود در این دو راستا منتقل می کنند. به عبارت دیگر در سقف های دوطرفه، همه تکیه گاه های سقف در باربری قفلی آن نقش دارند و طراحی سقف باید در هر دو راستای متعامد صورت گیرد.

نکته:

در سقف های دوطرفه بار های وارد بر سقف توسط عملکرد خمشی آن در دو راتای متعامد به تکیه گاه های چهار طرف سقف منتقل می شوند. به عبارت دیگر، سقف در دو امتداد متعامد دچار انحناء شده و عمل انتقال بار را انجام خواهد داد. بنابراین در روند طراحی این گونه سقف ها می توان به طور ساده، سقف را به صورت نوار هایی متعامد تقسیم نمود و با توجه به لنگر های خمشی ایجاد شده در هر نوار، آرماتور خمشی مورد نیاز را برای آن محاسبه کرد. با توجه به این موضوع، در سقف های دوطرفه آرماتور های خمشی در دو امتداد متعامد بر تکیه گاه ها قرار می گیرند.

دال بتنی

دال بتنی

دال بتنی

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email