نوشته‌ها

سقف وافل حاتم

بررسی سقف وافل از نظر سازه

/
بررسی سقف وافل حاتم از نظر سازه ای و طراحی سقف وافل حاتم ، ر…
سقف وافل حاتم در پروژه آقای دیدار

مهندس دیدار

/
سقف وافل

مزایای سقف وافل

/
با حذف بتن غیر سازه ای و ایجاد عملکرد یکدست سقف با تیرها و اجرای د…