اثر میانقاب و والپست در دیوار

در انطباق با پیوست 6 استاندارد 2800

اثر میانقابی علت خرابی های زلزله

بیان مسئله

هنگامی که داخل قاب با دیوار پر شود خواص دینامیکی نظیر سختی، مقاومت و همچنین شکل پذیری و … در یک سازه نسبت به حالتی که از میانقاب صرفنظر می شود، تغییر می کند. در سال های گذشته در ایران مشاهده شده است که بیشتر خرابی های زلزله متمرکز به علت اثر میانقابی بوده است. هم اکنون در ساختمان های امروزی به اثر میانقاب بدون در نظر گیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزوما دتایل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی شود و دیوار های سازه ای از جمله دیوار های داخلی و خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند.
8-5-1 اجزای غیر سازه ای مانند دیوار های داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان زلزله ایجاد نکنند. در غیر این صورت، اثر اندر کنش این اجزاء با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.

3-5-4 دیوار های خارجی

دیوار های خارجی باید علاوه بر نیرو ها قادر به پذیرش تغییر مکان های نسبی مطابق بند (4-3) همراه با تغییر شکل های ناشی از دمای محیط باشند. این دیوار ها یا باید مستقیما توسط اعضای سازه ای نگهداری شوند و یا به وسیله اتصالاتی با شرایط زیر به سازه متصل گردند:
ب   برای تامین امکان حرکت جانبی نسبی بین دیوار و سازه باید از ادوات لغزشی مانند صفحات فولادی با سوراخ های لوبیایی و یا سوراخ های دایره ای با قطر بزرگ و یا صفحات فلزی خم شده که دارای مقاومت و شکل پذیری کافی هستند، استفاده نمود.
اثر میانقاب و والپست در دیوار

مفاهیم اولیه

1- سختی (Stiffness)

عبارت است از میزان انرژی ذخیره شده در یک جسم بر اثر نیروی وارده بر آن؛ ایستادگی در برابر تغییر مکان را سختی می نامند.

اثر میانقاب و والپست در دیوار

اثر میانقاب و والپست در دیوار

2- مقاومت (Strength)

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮو اﻋﻢ از ﺑﺮش، خمش، پیچش و …

اثر میانقاب و والپست در دیوار اثر میانقاب و والپست در دیوار اثر میانقاب و والپست در دیوار

3- شکل پذیری (Ductility)

قابلیت تحمل تغییر شکل های فرا ارتجاعی در بخشی یا تمام طول المان های سازه ای و استهلاک انرژی بدون افت قابل ملاحظه در مقاومت.

اثر میانقاب و والپست در دیوار

دیوار های میانقاب سازه ای

دیوار هایی هستند که توسط تیر و ستون قاب ساختمانی احاطه می گردند و از لحاظ سازه ای اتصال کامل به قاب ساختمانی دارند. این دیوار ها بر اساس استاندارد 2800 ایران جداگر های میانقابی هستند که برای حرکت قاب ها مانع ایجاد می کنند. دیوار های میانقاب سازه ای دیوار هایی هستند که برای تحمل بار قائم یا جانبی یا هر دوی آنها در ساختمان در نظر گرفته می شود و باید در حد امکان در ساخت این اجزا از مصالح سازه ای با مقاومت زیاد و شکل پذیری مناسب استفاده گردد.

اثر میانقاب و والپست در دیوار اثر میانقاب و والپست در دیوار اثر میانقاب و والپست در دیوار

دیوار های میانقاب غیر سازه ای

بر اساس استاندارد 2800 جداگر های میانقابی هستند که برای حرکت قاب ها مانعی ایجاد نمی کنند و با بکارگیری تدابیری از قاب ساختمان جدا می گردند و این دیوار ها نقش تفکیک فضای معماری را بر عهده دارند و بجز بار وزن خود بار قائم دیگری را تحمل نمی کنند در صورتیکه این دیوار ها جز دیوار خارجی ساختمان باشند باید بار ناشی از باد در آن لحاظ گردد و همچنین موارد مبحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد. استفاده از مصالح سبک در این میانقاب ها توصیه می گردد.

اثر میانقاب و والپست در دیوار

المان بنایی

1- انواع دیوار های بنایی
1. دیوار های بنایی غیر مسلح
2. دیوار بنایی مسلح

2- عناصر تشکیل دهنده
1. واحد بنایی
2. ملات

3- مشخصات مکانیکی
1. مقاومت فشاری
2. مقاومت خمشی
3. مقاومت برشی – فرض بر این است در تمام جهات یکسان است.
4. مدول الاستیک – فرض بر این است در تمام جهات یکسان است.
المان بنایی به ویژه دیوار ایزوتروپیک نبوده و مشخصات آن در جهات مختلف متفاوت می باشد.

اثر میانقاب و والپست در دیوار

تاثیر واحد مقاومت بنایی و ملات در مقاومت فشاری واحد بنایی

اثر میانقاب و والپست در دیوار

اثر میانقاب و والپست در دیوار

اﯾﺠﺎد ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﺮد و ﺑﺮوز ﺗﺮك ﻫﺎي اﻓﻘﯽ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺮدار دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﻒ

اثر میانقاب و والپست در دیوار

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮار ﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ

دیوار بنایی مسلح

دلیل اصلی استفاده از میلگرد های بستر، جبران ضعف مصالح بنایی در تحمل تنش های کششی می باشد.

مزیت های دیوار بنایی مسلح
– وابستگی کم مقاومت دیوار به نوع ملات به خصوص در رفتار های کنترل شده در خمش
– عدم وابستگی به چینش واحد های بنایی به طوری که استفاده از پیوند ممتد و غیر ممتد تاثیر چندانی در مقاومت داخل و خارج صفحه نخواد داشت.
– بهبود قابل توجه در شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی دیوار
– کاهش ترک های ناشی از جمع شدگی و تغییر شکل های حرارتی

دیوار بنایی مسلح

1- رفتار خارج از صفحه
1. برخورداری از شکل پذیری مناسب و عدم شکست ترد
2. بروز ترک مجاز می باشد چون گسیختگی دیوار نداریم.

2- رفتار داخل صفحه
1. مکانیزم خرابی خمشی نسبت به دیوار با مکانیزم خرابی برشی از رفتار مناسب تری برخوردار است.
2. علاوه بر شکل پذیری دیوار، ظرفیت جانبی (مقاومت) دیوار نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

ﻓﺮو رﯾﺰش ﻣﯿﺎﻧﻘﺎب ﻫﺎي دو ﻻﯾﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺴﺘﺮ

اثر میانقاب و والپست در دیوار

ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﻘﺎب ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺴﺘﺮ

اثر میانقاب و والپست در دیوار

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر درون ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮار ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ دﯾﻮار ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ

اثر میانقاب و والپست در دیوار

در چه شرایطی میتوان اثر میانقابی دیوار را بررسی کرد؟

1- به ستون های کناری کاملا بچسبد.
2- به تیر های فوقانی و تحتانی به طور کامل بچسبد.
3- از مصالح پر مقاومت مانند آجر فشاری یا دیوار های پیش ساخته یا Dry Wall یا شاتکریت بتن باشد.
4- دیوار ها در مقابل نیرو های خارج از صفحه برای مقابله با پرتاب خارج از صفحه به هنگام وقوع زلزله مهار کافی داشته باشند.
5- قفل و بست بین واحد های تشکیل دهنده دیوار (آجر فشاری – آجر موجوف – آجر ماسه آهکی و …) به نحو مناسبی باشد که امکان لغزش بین لایه ها افقی و عمودی دیوار بسیار محدود باشد ( مقاومت برشی ملات بین رج های مختلف دیوار بالا باشد و واحد های آجری بصورتی روی م چیده شوند که درز های قائم روی هم قرار نگیرند.
6- ضریب اصطکاک بین ملات و واحد های تشکیل دهنده دیوار (آجر) در حدی باشد که امکان لغزش بین ملات و آجر وجود نداشته باشد (بخصوص برای آجر های ماسه آهکی با سطح صیقلی)
7- تمامی تری دی وال هایی که بصورت مش بندی و بتن پاشی دورویه یا حتی تک رویه می باشند و به ستون های کناری و تیر های فوقانی و تحتانی متصل شده اند دارای اثرات میانقابی قابل ملاحظه ای می باشند و نمی توان از این اثرات صرف نظر نمود.
8- واحد های بنایی ضعیف و سست مانند بلوک سفالی و بلوک های پوکه سیمانی که جزو مصالح ترد و شکننده محسوب می شوند حتی در صورت قفل و بست کامل به المان های مرزی سازه (ستون ها و تیر ها) اثرات میانقابی بسیار ناچیزی داشته و قابل صرفنظر هستند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به دوستانت هم پیشنهاد بده

اثر میانقاب و والپست در دیوار​

Telegram
WhatsApp
اینستاگرام حاتم بنا