قالب وافل یک طرفه حاتم

〈 قالب وافل یک طرفه 65 طولی به ارتفاع 25 〉

قالب وافل یک طرفه
قالب وافل یک طرفه